[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học và pháp lý của công tác đăng kí đất đai cấp GCNQSD đất
2.1.1. Cơ sở khoa học
2.1.2. cơ sở pháp lý
2.2. Mục đích, yêu cầu đối tượng và các trường hợp được cấp GCNQSD đất
2.2.1. Mục đích
2.2.2. Yêu cầu
2.2.3. Nguyên tắc cấp GCNQSD đất
2.2.5. Điều kiện được cấp GCNQSD đất
2.2.6. Thẩm quyền xét cấp GCNQSD đất
2.2.7. Các quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất
2.2.8. Nội dung quản lý Nhà nước về đất đai
2.2. Tình hình cấp GCNQSD đất của cả nước và tỉnh thái nguyên
2.2.1. Tình hình cấp GCNQSD đất trong cả nước.
2.2.2. Những tồn tại, hạn chế
2.2.3. Tình hình cấp GCNQSD đất tại tỉnh thái nguyên.
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
3.3.2. Hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý đất đai của huyện Đồng Hỷ
3.3.3. Kết quả công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn huyện Đồng hỷ - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp thống kê
3.4.3. Phương pháp kế thừa
3.4.4. Phương pháp so sánh
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Ðiều kiện tự nhiên kinh tế xã hội
4.1.1. Ðiều kiện tự nhiên
4.1.2. Ðiều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý đất đai của huyện Đồng Hỷ
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất
4.2.2. Công tác quản lý nhà nước về đất đai của huyện Đồng Hỷ
4.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014.
4.3.1. Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ trong giai đoạn 2012 -2014
4.3.2. Đánh giá công tác cấp GCNQDĐ trên địa bàn huyện Đồng Hỷ theo loại đất
4.3.3. Đánh giá công tác cấp GCNQDĐ trên địa bàn huyện Đồng Hỷ theo địa giới hành chính.
4.4. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn và biện pháp khắc phục để đẩy mạnh công tác cấp GCNQSD đất
4.4.1. Thuận lợi
4.4.2. Khó khăn
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan