[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học trong công tác cấp GCNQSDĐ.
2.1.1. Nội dung quản lý Nhà nước về đất đai
2.1.2. Sơ lược về hồ sơ địa chính và GCNQSDĐ
2.1.3. Cơ sở pháp lý trong công tác cấp GCNQSDĐ
2.1.4. Quy trình cấp GCNQSDĐ.
2.2. Tình hình cấp GCNQSDĐ trong nước và trên Tỉnh Thái Nguyên.
2.2.1. Tình hình cấp GCNQSDĐ trong nước.
2.2.2. Tình hình cấp GCNQSDĐ trên Tỉnh Thái Nguyên
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm mà thời gian tiến hành.
3.3. Nội dung nghiên cứu.
3.3.1. Điều tra tình hình cơ bản của huyện Phú Lương.
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của huyện Phú Lương
3.3.3. Đánh giá tình hình cấp GCNQSDĐ tại huyện Phú Lương.
3.3.4. Những giải pháp khắc phục
3.3.5. Một số kinh nghiệm chỉ đạo
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Nghiên cứu các văn bản pháp luật và dưới luật về công tác cấp GCNQSDĐ
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu.
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu, tổng hợp và viết báo cáo về số liệu.
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Tình hình cơ bản của tỉnh Thái Nguyên.
4.1.1. Điều kiện tự nhiên.
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất của huyện Phú Lương
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất đai của huyện Phú Lương năm 2014
4.2.2. Một vài nét về công tác quản lý Nhà nước về Đất đai
4.3. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Lương trong giai đoạn 2012 - 2014
4.3.1. Đánh giá kết quả cấp giấy CNQSDĐ của huyện Phú Lương theo thời gian giai đoạn 2012-2014
4.3.2. Đánh giá kết quả cấp GCNQSDĐ theo mục đích giai đoạn 2012-2014
4.3.3. Đánh giá kết quả cấp GCNQSDĐ theo đối tượng sử dụng giai đoạn 2012 – 2014
4.3.4. Đánh giá chung tình hình cấp GCNQSDĐ của huyện Phú Lương giai đoạn 2012-2014
4.4. Những giải pháp khắc phục những tồn đọng trong công tác cấp GCN QSDĐ tại huyện Phú Lương thao giai đoạn 2012-2014.
4.5. Kinh nghiệm chỉ đạo
Phần 5. KẾT QUẢ VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan