[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Tân Lập thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Tân Lập thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2014
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học, pháp lý của công tác cấp GCNQSD đất
2.1.1. Cơ sở khoa học của công tác cấp GCNQSD đất
2.1.2. Cơ sở pháp lý của công tác cấp GCNQSD đất
2.1.3. Đối tượng cấp GCNQSD đất
2.1.4. Các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
2.1.5. Nguyên tắc , thẩm quyền , trình tự, thủ tục cấp GCNQSD đất
2.2. Tổng quan tình hình cấp GCNQSD đất.
2.2.1. Tình hình cấp GCNQSD đất trên thế giới
2.2.2. Tình hình cấp GCNQSD đất ở nước ta.
2.2.3. Tình hình cấp GCNQSD đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Phần 3:ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của phường
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai
3.3.3. Đánh giá tình hình thực hiện công tác cấp GCNQSD đất
3.3.4. Đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác cấp GCNQSD đất
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thống kê, thu thập số liệu, tài liệu
3.4.2. Phương pháp phân tích và tổng hợp số liệu, tài liệu
3.4.3. Phương pháp so sánh và đánh giá kết quả đạt được
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất tại phường Tân Lập.
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn phường Tân Lập
4.2.2. Tình hình quản lý đất đai
4.3. Kết quả thực hiện công tác cấp GCNQSD đất tại phường Tân Lập giai đoạn 2011 - 2014
4.3.1. Kết quả thực hiện công tác cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình cá nhân
4.3.2. Kết quả công tác cấp GCNQSD đất cho các tố chức
4.3.3. Kết quả cấp GCNQSD đất ở giai đoạn 2011-2014
4.3.4. Kết quả cấp GCNQSD đất nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2014
4.4. Một số thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt công tác cấp GCNQSD đất giai đoạn 2011 - 2014
4.4.1. Thuận lợi
4.4.2. Khó khăn
4.4.3. Giải pháp khắc phục
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan