[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tân Hoa huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - Hết tháng 6/2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tân Hoa huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - Hết tháng 6/2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Vai trò của công tác cấp GCNQSDĐ đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai
2.1.2. Vai trò của công tác cấp GCNQSDĐ đối với người sử dụng đất
2.2. Cơ sở pháp lí
2.2.1. Cơ sở pháp lí để triển khai công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ
2.2.2. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai
2.2.3. Quyền của người sử dụng đất
2.2.4. Tổng quan về công tác đăng ký đất đai
2.2.5. Tổng quan về công tác cấp GCNQSDĐ
2.2. Một số kết quả của công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính
2.2.1. Kết quả của công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính toàn quốc
2.2.2. Kết quả của công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Bắc Giang
2.2.3. Kết quả của công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Lục Ngạn
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
3.3.2. Thực trạng sử dụng đất tại xã Tân Hoa
3.3.3. Đánh giá công tác cấp GCN QSDĐ của xã Tân Hoa(giai đoạn 2010-6/2014)
3.3.4. Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất qua điều tra hộ gia đình
3.3.5. Những thuận lợi khó khăn và giải pháp khắc phục trong công tác cấp GCNQSDĐ của xã Tân Hoa.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Nghiên cứu các văn bản luật và các văn bản dưới luật về công tác cấp GCNQSDĐ
3.4.2. Phương pháp thống kê, thu thập tài liệu, số liệu
3.4.3. Phương pháp phân tích và tổng hợp số liệu, tài liệu thu thập được
3.4.4. Phương pháp so sánh
3.4.5. Phương pháp chuyên gia
3.4.6. Phương pháp kế thừa bổ sung.
3.4.7. Phương pháp phỏng vấn.
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Thực trạng về phát triển kinh tế - xã hội.
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.2. Hiện trạng sử dụng đất tại xã Tân Hoa
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp.
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp.
4.3. Đánh giá công cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Tân Hoa giai đoạn 2010 – 6/2014
4.3.1. Đánh giá kết quả công tác cấp GCNQSDĐ của xã Tân Hoa cho đất ở và đất nông nghiệp
4.3.2. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn xã giai đoạn 2010-6/2014
4.3.3. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Tân Hoa theo từng năm trong giai đoạn 2010-6/2014
4.4. Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất qua điều tra hộ gia đình
4.5. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục trong công tác cấp GCN QSDĐ xã Tân Hoa
4.5.1. Những thuận lợi trong công tác cấp GCN QSDĐ
4.5.2. Những khó khăn, tồn tại trong công tác cấp GCNQSDĐ
4.5.3. Đề xuất giải pháp
PHẦN 5. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan