[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất tại xã Vĩnh Hòa huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất tại xã Vĩnh Hòa huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở pháp lý của việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai
2.1.2. Cơ sở lý luận của đề tài
2.2. Tình hình quy hoạch sử dụng đất trên thế giới và ở Việt Nam
2.2.1. Tình hình quy hoạch sử dụng đất trên thế giới
2.2.2. Tình hình quy hoạch sử dụng đất ở nước ta
2.2.3. Tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất của Việt Nam
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Vĩnh Hòa
3.3.2. Sơ lược về tình hình quản lý đất đai của xã Vĩnh Hòa - huyện Ninh Giang giai đoạn 2010 - 2014
3.3.3. Đánh giá kết quả thực hiên quy hoạch sử dụng đất của UBND xã giai đoạn 2010 - 2014
3.3.4. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quy hoạch sử dụng đất cho xã trong thời gian tới
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu
3.4.2. Phương pháp phân tích, thống kê
3.4.3. Phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá, so sánh
3.4.4. Phương pháp điều tra dã ngoại bổ sung
3.4.5. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Vĩnh Hòa
4.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan môi trường
4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
4.1.3. Thuận lợi, khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và áp lực đối với đất đai
4.2. Sơ lược về tình hình quản lý và sử dụng đất đai của xã Vĩnh Hòa giai đoạn 2010 - 2014
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất
4.2.2. Sơ lược tình hình quản lý đất đai của xã Vĩnh Hòa
4.3. Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của xã Vĩnh Hòa giai đoạn 2010 - 2014
4.3.1. Phương án quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Hòa giai đoạn 2010 - 2014
4.3.3. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Hòa giai đoạn 2010 - 2014
4.3.3. Những tồn tại chủ yếu trong việc thực hiện quy hoạch
4.4. Một số giải pháp khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan