[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất của xã Thái Bình huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất của xã Thái Bình huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015
MỤC LỤC
PHẦN I. MỞ ĐẦU
PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
2.1.1. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai
2.1.2. Các căn cứ pháp lý của quy họach sử dụng đất
2.1.3. Một số quy định trong văn bản quy phạm pháp luật về công tác quy hoạch sử dụng đất
2.2 TÌNH HÌNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
2.2.1. Tình hình quy hoạch sử dụng đất trên thế giới
2.2.2. Tình hình quy hoạch sử dụng đất ở nước ta
2.2.3. Tình hình quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Tuyên Quang
PHẦN III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. ĐÔÍ TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH
3.3. NỘI DUNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU
3.3.1. Nội dung
3.3.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu
3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu
3.4.2. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu
PHẦN IV.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA UBND XÃ THÁI BÌNH
4.1.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Khó khăn , thuận lợi về điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội và áp lực đối với đât đai
4.2. SƠ LƯỢC VỀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CỦA XÃ THÁI BÌNH
4.2.1. Biến động sử dụng đất giai đoạn 2011-2015
4.2.2. Sơ lược tình hình quản lý đất đai của xã Thái Bình
4.3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA UBND XÃ THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2011-2015
4.3.1. Đánh giá việc xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất của UBND xã Thái Bình
4.3.2. Đánh giá việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của xã Thái Bình giai đoạn 2011-2015
4.3.3. Đánh giá nguyên nhân và tồn tại, yếu kém và đề suất những giải pháp trong công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất của xã Thái Bình giai đoạn 2011-2015
PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan