[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác thanh tra môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn từ 2012 - 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác thanh tra môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn từ 2012 - 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lí luận của đề tài
2.1.2. Cơ sở pháp lí của đề tài
2.2. Khái quát về thanh tra môi trường
2.2.1. Các khái niệm liên quan
2.2.2. Hệ thống thanh tra và thanh tra môi trường
2.3. Kết quả thanh tra môi trường trên thế giới và ở Việt Nam
2.3.1 Tình hình công tác thanh tra về xủ lý vi phạm hành chínhvề môi trường trên thế giới
2.3.2. Tình hình công tác thanh tra về môi trường ở Việt Nam
2.3.3. Tình hình công tác thanh tra môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Tình hình cơ bản của Thành phố Thái Nguyên
3.3.2. Đánh giá kết quả công tác xử lý vi phạm môi trường tại Thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014
3.3.3. Đánh giá sự hiểu biết của người dân và cán bộ Thành phố Thái Nguyên về thanh tra môi trường
3.3.4. Đưa ra được khó khăn, tồn tại và đề xuất giải pháp về thanh tra môi trường tại Thành phố Thái Nguyên
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp so sánh
3.4.3. Phương pháp kế thừa bổ sung
3.4.4. Phương pháp tổng hợp phân tích tài liệu số liệu
3.4.5. Phương pháp phỏng vấn
3.4.6. Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tình hình cơ bản của Thành phố Thái Nguyên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Kinh tế - xã hội
4.1.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
4.2. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra môi trường trên địa bàn thành phố thái nguyên
4.3. Sự hiểu biết của người dân và cán bộ về môi trường Thành phố Thái Nguyên
4.3.1. Sự hiểu biết của người dân về môi trường Thành phố Thái Nguyên
4.3.2. Đánh giá hiện trạng môi trường Thành phố Thái Nguyên của cán bộ Sở TNMT
4.3.3. Ý kiến của người dân và cán bộ về công tác thanh tra môi trường Thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014
4.3.4. Ý kiến của người dân và cán bộ về công tác xử lý vi pham về môi trường Thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014
4.4. Khó khăn tồn tại, thuận lợi và giải pháp về thanh tra môi trường tại Thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014
4.4.1. Khó khăn, tồn tại
4.4.2. Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thanh tra
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan