[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng thường xanh trên núi đất độ cao trên 800m thuộc Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng thường xanh trên núi đất độ cao trên 800m thuộc Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
2.3. Điều kiện tự nhiên, dân sinh, kinh tế của khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu
2.3.2. Tình hình dân cư kinh tế
2.3.3. Tình hình sản xuất nông nghiệp
2.3.4. Nhận xét chung về những thuận lợi và khó khăn của địa phương
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa tài liệu có sẵn
3.4.2. Phương pháp thu nhập tài liệu hiện trường
3.4.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
4.1. Cấu trúc của kiểu rừng kín thường xanh trên núi đá độ cao trên 800m
4.2. Đa dạng của thực vật thân gỗ của kín thường xanh trên núi đất độ cao trên 800m
4.2.1. Tổ thành thực vật thân gỗ
4.2.2. Xác định các chỉ số đa dạng
4.3. Thống kê thực vật thân gỗ của kiểu rừng
4.4. Xác định các loài cây gỗ có giá trị bảo tồn cao và khả năng tái sinh tự nhiên của thực vật thân gỗ quý hiếm
4.5. Khả năng tái sinh tự nhiên của các loài thực vật thân gỗ
4.5.1. Cấu trúc tổ thành
4.5.2. Mật độ và chất lượng cây tái sinh
4.6. Đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát triển thực vật thân gỗ
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan