[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng trên núi đá độ cao trên 700m thuộc Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng trên núi đá độ cao trên 700m thuộc Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trến thế giới
2.2.2. Tình hình ngiên cứu trong nước
2.3. Tổng quan về khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên tại khu vực nghiên cứu
2.3.2. Khái quát về tài nguyên rừng khu vực đánh giá
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vị nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nhiên cứu
3.1.2. Phạm vi nhiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm
3.2.2. Thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp ngiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa các tài liệu sẵn có
3.4.2.Phương pháp bố trí thí ngiệm
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
3.4.4. Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ
3.4.5. Xác định đặc điểm tái sinh
PHẦN 4. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Cấu trúc kiểu rừng trên núi đá độ cao trên 700 m
4.2. Đa dạng của thực vật thân gỗ của kiểu rừng trên núi đá độ cao trên 700m
4.2.1. Tổ thành thực vật thân gỗ
4.2.2. Chỉ số đa dạng
4.3. Thống kê thực vật thân gỗ của kiểu rừng trên núi đá độ cao trên 700m
4.4. Xác định các loài cây gỗ có giá trị bảo tồn cao và khả năng tái sinh tự nhiên của thực vật thân gỗ
4.4.1. Các loài cây gỗ có giá trị bảo tồn cao
4.4.2. Khả năng tái sinh tự nhiên của thực vật thân gỗ
4.4.3. Mật độ và chất lượng cây tái sinh
4.5. Đề xuất một số giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ, đặc biệt là những loài cây quý hiếm
4.5.1. Giải pháp chung
4.5.2. Giải pháp cụ thể
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan