[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dự báo thị trường thế giới một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam đến năm 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Dự báo thị trường thế giới một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam đến năm 2015
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Chương I. DỰ BÁO TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÌNG XUẤT KHẨU CHỦ YẾU CỦA VIỆT NAM
1.1. Triển vọng kinh tế và thương mại thế giới đến năm 2015
1.1.1. Triển vọng kinh tế thế giới đến năm 2015
1.1.2. Triển vọng thương mại và thị trường hàng hóa thế giới
1.2. Tổng hợp dự báo về thị trường thế giới đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam
1.2.1. Mặt hàng gạo
1.2.2. Mặt hàng cà phê
1.2.3. Mặt hàng cao su tự nhiên
1.2.4. Mặt hàng thủy sản
1.2.5. Gỗ và sản phẩm gỗ
1.2.6. Mặt hàng dệt may
1.2.7. Mặt hàng giày dép
1.2.8. Mặt hàng điện tử và linh kiện
Chương 2. DỰ BÁO KHẢ NĂNG XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG CHỦ YẾU CỦA VIỆT NAM ĐẾN 2015
2.1. Một số cơ sở để xây dựng dự báo
2.2. Mặt hàng gạo
2.2.1. Thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam 2001 - 2007
2.2.2. Dự báo triển vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2015
2.3. Mặt hàng cà phê
2.3.1. Thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam 2001 - 2007
2.3.2. Dự báo triển vọng xuất khẩu cà phê của Việt Nam đến năm 2015
2.4. Mặt hàng cao su tự nhiên
2.4.1. Thực trạng xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam 2001 - 2007
2.4.2. Dự báo triển vọng xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam đến năm 2015
2.5. Mặt hàng thủy sản
2.5.1. Thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 2001 - 2007
2.5.2. Dự báo triển vọng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đến năm 2015
2.6. Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ
2.6.1. Thực trạng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam 2001 - 2007
2.6.2. Dự báo triển vọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đến năm 2015
2.7. Mặt hàng dệt may
2.7.1. Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam 2001 - 2007
2.7.2. Dự báo triển vọng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đến năm 2015
2.8. Mặt hàng giày dép
2.8.1. Thực trạng xuất khẩu giày dép của Việt Nam 2001 - 2007
2.8.2. Dự báo triển vọng xuất khẩu giày dép của Việt Nam đến năm 2015
2.9. Điện tử và linh kiện điện tử
2.9.1. Thực trạng xuất khẩu điện tử và linh kiện điện tử của Việt Nam 2001 - 2007
2.9.2. Dự báo triển vọng xuất khẩu điện tử và linh kiện điện tử của Việt Nam đến năm 2015
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan