[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều tra đánh giá thực trạng phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi Đông Bắc, Tây Bắc


[/kythuat]
[tomtat]
Điều tra đánh giá thực trạng phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi Đông Bắc, Tây Bắc
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Phần I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
I. Phát triển bền vững
1. Khái niệm
2. Sơ đồ phát triển bền vững
3. Phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường
4. Mục tiêu của phát triển bền vững
5. Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững
II. Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam
1. Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam
2. Tổ chức thực hiện Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam
Phần II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI ĐÔNG BẮC, TÂY BẮC
I. Khái quát đặc điểm vùng Đông Bắc và Tây Bắc
1. Đặc điểm vùng Đông Bắc
2. Đặc điểm vùng Tây Bắc
II. Thực trạng phát triển bền vững của các địa phương thuộc địa bàn nghiên cứu của dự án
1. Phát triển kinh tế
2. Phát triển xã hội
3. Bảo vệ môi trường
4. Thể chế phát triển bền vững
Phần III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI ĐÔNG BẮC, TÂY BẮC
I. Cơ sở để đề xuất giải pháp phát triển bền vững
1. Tiếp cận sự phát triển bền vững
2. Các hoạt động ưu tiên để phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số
3. Sự phụ thuộc của đồng bào dân tộc thiểu số vào môi trường tự nhiên
4. Điều kiện canh tác của đồng bào dân tộc thiểu số
5. Một số khó khăn, thách thức chủ yếu đối với vùng dân tộc và miền núi khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)
6. Thực trạng phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi Đông Bắc, Tây Bắc
II. Giải pháp phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi Đông Bắc, Tây Bắc
1. Nhóm giải pháp về quản lý và thể chế
2. Nhóm giải pháp về kinh tế
3. Nhóm giải pháp về xã hội
4. Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
5. Hợp tác quốc tế để phát triển bền vững
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan