[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đề xuất cơ chế huy động vốn đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ cho ngành cơ khí và phương án đầu tư cho việc nghiên cứu và phát triển (R&D) phù hợp với các quy định của WTO

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đề xuất cơ chế huy động vốn đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ cho ngành cơ khí và phương án đầu tư cho việc nghiên cứu và phát triển (R&D) phù hợp với các quy định của WTO
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Chương 1 - TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Ngoài nước về đầu tư khoa học công nghệ và đổi mới công nghệ
1.1.1.1. Nhật Bản
1.1.1.2. Hàn Quốc
1.1.1.3. Trung Quốc
1.1.1.4. Một số nước Châu Âu
1.1.2. Trong nước về đầu tư khoa học công nghệ và đổi mới công nghệ
1.1.2.1. Khoa học công nghệ và nghiên cứu phát triển
1.1.2.2. Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ ngành cơ khí
1.2. Kết luận Chương 1
Chương 2 - THỰC TRẠNG NĂNG LỰC VÀ ĐẦU TƯ CHIỀU SÂU, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ CHẾ TẠO ĐẾN 2007
2.1. Mục tiêu cần đạt được đến năm 2010 và 2020 ngành cơ khí và thực trạng cơ chế chính sách
2.1.1. Mục tiêu cần đạt được đến năm 2010 và 2020 của ngành cơ khí trước khi gia nhập WTO
2.1.2. Thực trạng cơ chế chính sách
2.1.2.1. Đối với ngành cơ khí chế tạo trước khi gia nhập WTO
2.1.2.2. Đối với ngành cơ khí chế tạo sau khi gia nhập WTO
2.2. Thực trạng trình độ công nghệ ngành cơ khí chế tạo chung trước khi gia nhập WTO
2.3. Thực trạng chung về đầu tư đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ trước khi gia nhập WTO
2.4. Thực trạng huy động vốn đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ của ngành cơ khí chế tạo trước và sau khi gia nhập WTO
2.4.1. Thực trạng huy động vốn đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ
2.4.2. Đánh giá và nhận xét chung
2.4.2.1. Đánh giá chung
2.4.2.2. Những nhân tố khách quan về cơ chế, chính sách tác động tới hoạt động của ngành
2.4.2.3. Đánh giá tốc độ tăng trưởng, hiệu quả tăng trưởng, hiệu quả sử dụng vốn của ngành
2.4.2.4. Một số hạn chế và nguyên nhân
2.5. Kết luận Chương 2
Chương 3 - THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CHO NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN (R & D)
3.1. Thực trạng cơ chế chính sách hiện nay của nhà nước cho khoa học công nghệ và nghiên cứu phát triển
3.1.1. Cơ chế chính sách cho Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ và các Tổ chức nghiên cứu phát triển trước khi gia nhập WTO
3.1.1.1. Nguồn kinh phí
3.1.1.2. Chính sách ưu đãi
3.1.2. Cơ chế chính sách cho Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ và các Tổ chức nghiên cứu phát triển sau khi gia nhập WTO
3.2. Hiện trạng các hoạt động khoa học và nghiên cứu phát triển
3.2.1. Hiện trạng hoạt động khoa học công nghệ
3.2.2. Thực trạng đầu tư nghiên cứu phát triển RD ngành cơ khí chế tạo (vốn đầu tư trang thiết bị công nghệ, nhà xưởng, nhân lực,...) đến 2008
3.2.2.1. Thực trạng đầu tư cho Chưong trình Khoa học và phát triển Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước về cơ khí chế tạo máy KC-05
3.2.2.2. Thực hiện các dự án KHCN quy mô lớn có liên quan đến ngành Cơ khí chế tạo
3.2.2.3. Thực trạng đầu tư nghiên cứu phát triển cho các viện R-D về cơ khí
3.2.2.3.1. Thực trạng đầu tư chung trước và sau khi gia nhập WTO
3.2.2.3.2. Nhận xét đánh giá chung hoạt động các Viện RD
3.3. Kết luận Chương 3
Chương 4 - ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CHIỀU SÂU, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NGÀNH CƠ KHÍ VÀ HƯỚNG, PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ CHO VIỆC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN (R & D) PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA WTO
4.1. Các nội dung chính và ảnh hưởng quy định của WTO đến phát triển nền kinh tế (các thuận lợi, thách thức,….. khi gia nhập)
4.1.1. Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập WTO
4.1.1.1. Cơ hội
4.1.1.2. Thách thức
4.1.2. Các nội dung chính của quy định WTO liên quan đến vấn đề nghiên cứu
4.1.2.1. Những cam kết liên quan đến bảo hộ và trợ cấp
4.1.2.2. Những cam kết khác
4.2. Đề xuất định hướng đầu tư và cơ chế chính sách huy động vốn đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ ngành cơ khí chế tạo thời gian tới
4.2.1. Các định hướng đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ ngành cơ khí chế tạo các thiết bị và dây chuyền thiết bị công nghiệp thời gian tới
4.2.1.1. Định hướng đầu tư về phát triển lực lượng tư vấn
4.2.1.2. Định hướng đầu tư phát triển cơ sở sản xuất nguyên liệu
4.2.1.3. Định hướng đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất các thiết bị tiêu chuẩn
4.2.1.4. Định hướng đầu tư tự động hoá
4.2.1.5. Định hướng về đầu tư chung
4.2.2. Cơ chế và chính sách huy động vốn
4.2.2.1. Các vấn đề chung
4.2.2.2. Một số chính sách và cơ chế cụ thể
4.3. Các phương án và hướng đầu tư cho nghiên cứu phát triển các tổ chức R-D ngành cơ khí
4.3.1. Phương án và hướng đầu tư chung
4.3.2. Phương án và hướng đầu tư cụ thể, trước mắt
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan