[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển thương mại hàng thực phẩm sạch trong điều kiện Việt Nam là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển thương mại hàng thực phẩm sạch trong điều kiện Việt Nam là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀNG THỰC PHẨM SẠCH TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CỦA WTO
1.1. Khái niệm
1.2. Vai trò của thực phẩm sạch và ý nghĩa của việc phát triển thương mại hàng thực phẩm sạch
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến SX, chế biến và lưu thông hàng thực phẩm sạch
1.4. Quy định pháp lý đối với sản xuất, chế biến và lưu thông hàng thực phẩm sạch
1.5. Tổng quan về thương mại hàng thực phẩm ở một số nước trên thế giới. Kinh nghiệm nước ngoài về phát triển thương mại hàng thực phẩm sạch
Chương 2: THỰC TRẠNG THƯƠNG MẠI HÀNG THỰC PHẨM SẠCH Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2002 ĐẾN NĂM 2007
2.1. Thực trạng sản xuất và chế biến hàng thực phẩm
2.2. Thực trạng lưu thông hàng thực phẩm
2.3. Thực trạng những quy định pháp lý liên quan đến sản xuất, chế biến, lưu thông trong nước và xuất nhập khẩu hàng thực phẩm
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀNG THỰC PHẨM SẠCH Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
3.1. Dự báo những nhân tố ảnh hưởng và xu hướng phát triển thương mại hàng thực phẩm sạch
3.2. Quan điểm và định hướng phát triển thương mại hàng thực phẩm sạch
3.3. Kiến nghị các giải pháp phát triển thương mại thực phẩm sạch
3.3.1. Giải pháp về sản xuất và chế biến hàng thực phẩm sạch
3.3.2. Giải pháp về vận chuyển, bảo quản, phân phối nội địa hàng thực phẩm
3.3.3. Giải pháp về xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm sạch
3.3.4. Giải pháp về hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan đến sản xuất, chế biến, lưu thông trong nước và xuất, nhập khẩu hàng thực phẩm sạch
3.3.5. Giải pháp về nâng cao nhận thức của toàn xã hội về sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu dùng hàng thực phẩm sạch
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan