[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư khu công nghiệp Đề Thám phường Đề Thám thành phố Cao Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư khu công nghiệp Đề Thám phường Đề Thám thành phố Cao Bằng
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
Phần 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Giải phóng mặt bằng
2.1.2. Thu hồi
2.1.3. Bồi thường
2.1.4. Hỗ trợ
2.1.5. Tái định cư
2.2. Cơ sở pháp lý
2.2.1. Những văn bản luật của Chính phủ và cơ quan Trung ương
2.2.2. Những văn bản pháp quy của tỉnh Cao Bằng liên quan đến công tác GPMB
2.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.4. Công tác GPMB trên thế giới
2.4.1. Trung Quốc
2.4.2. Singapore
2.5. Công tác bồi thường và GPMB ở Việt Nam
2.5.1. Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở Hà Nội
2.5.2. Công tác GPMB trên địa bàn thành phố Cao Bằng
2.5.3. Một số nghiên cứu về GPMB
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Thời gian và địa điểm
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Khái quát về khu vực nghiên cứu và về dự án
3.3.2. Đánh giá thực trạng công tác GPMB
3.3.3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn mà ban đền bù GPMB gặp phải khi tiến hành công tác GPMB của dự án
3.3.4. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác GPMB ở thành phố Cao Bằng trong thời gian qua
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Điều tra phỏng vấn
3.4.2. Điều tra các số liệu thứ cấp
3.4.3. Điều tra số liệu sơ cấp
3.4.4. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Cao Bằng
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Các nguồn tài nguyên
4.1.3. Tiềm năng kinh tế và du lịch
4.2. Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng tại dự án khu công nghiệp Đề Thám, phường Đề Thám – thành phố Cao Bằng.
4.2.1. Tổng quan về công tác giải phóng mặt bằng
4.2.2. Đánh giá kết quả bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất tại khu vực GPMB
4.2.3. Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án
4.3. Đánh giá mức độ ảnh hường của giải phóng mặt bằng đến đời sống người dân tại khu vực giải phóng mặt bằng
4.4. Đánh giá những thuận lợi khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án và đề xuất những phương án giải quyết
4.4.1. Đánh giá những thuận lợi,khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
4.4.2. Đề xuất các giải pháp và rút ra những bài học kinh nghiệm
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan