[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần loài, đặc điểm sinh thái, tỷ lệ nhiễm virus của các loài muỗi culicinae và vai trò truyền bệnh viêm não Nhật Bản ở Tây Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần loài, đặc điểm sinh thái, tỷ lệ nhiễm virus của các loài muỗi culicinae và vai trò truyền bệnh viêm não Nhật Bản ở Tây Nguyên
MỤC LỤC
A. TÓM TẮT KẾT QUẢ NỖI BẬT CỦA ĐỀ TÀI
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Nghiên cứu về thành phần, phân bố các loài muỗi Culicinae và khả năng truyền bệnh VNNB trên thế giới, Việt Nam và Tây Nguyên
2.2. Những nghiên cứu về virus viêm não Nhật Bản trên thế giới, Việt Nam và ở Tây Nguyên.
2.3.Tình hình bệnh VNNB trên thế giới, Việt Nam và Tây Nguyên
2.4. Một số yếu tố tự nhiên và xã hội ở Tây Nguyên
III. ĐỐI TƯƠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp thu thập và định loại muỗi Culicinae
3.3.2. Kỹ thuật phân lập virus
3.4. Xử lý số liệu
IV. KẾT QỦA NGHIÊN CỨU
4.1. Thành phần, đặc điểm sinh thái các loài muỗi Culicinae ở Tây Nguyên
4.1.1. Kết quả thu thập muỗi và bọ gậy tại các điểm nghiên cứu (12/05 – 12/07)
4.1.2. Thành phần, phân bố của các loài muỗi Culicinae ở TN (12/2005-12/2007)
4.1.3. Các loài muỗi có vai trò truyền bệnh được ghi nhận ở TN
4.1.4. Đặc điểm sinh thái một số loài muỗi có khả năng truyền bệnh VNNB ở TN
4.2. Kết quả phân lập virus từ một số loài muỗi ở TN
4.2.1. Kết quả phân lập virus từ một số loài muỗi Culex thu thập ở TN, 2006-2007
4.2.2. Kết quả phân lập virus VNNB từ một số loài muỗi Culex ở TN, năm 2006
4.2.3. Kết quả phân lập virus VNNB từ một số loài muỗi Culex ở TN, năm 2007
4.2.4. Kết quả phân lập chủng virus Nam Định từ muỗi Culex ở Tây Nguyên
4.2.5. Kết quả phân lập virus viêm não theo thành phần loài muỗi thuộc giống Culex ở Tây Nguyên (12/2005 - 12/2007)
4.2.6. Kết quả phân lập virus viêm não theo điểm nghiên cứu ở Tây Nguyên, (12/2005 - 12/2007)
4.3. Tình hình bệnh viêm não tại Tây Nguyên
V. BÀN LUẬN
VI. KẾT LUẬN
VII. ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan