[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất Amid có tính năng ức chế ăn mòn cao từ nguồn axít béo C8-C18

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất Amid có tính năng ức chế ăn mòn cao từ nguồn axít béo C8-C18
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ TỔNG HỢP PHỤ GIA ỨC CHẾ ĂN MÒN
1.1. Khái quát về phụ gia ức chế ăn mòn kim loại
1.1.1. Phụ gia ức chế ăn mòn kim loại
1.1.2. Một số phụ gia ức chế ăn mòn sử dụng cho các sản phẩm dầu mỏ
1.1.3. Cơ chế tác dụng của phụ gia ức chế ăn mòn
1.1.4. Đặc điểm tác dụng màng dầu hòa tan các phụ gia ức chế ăn mòn
1.2. Các phụ gia ức chế ăn mòn chứa nitơ
1.2.1. Hợp chất amin
1.2.2. Amit của các axit béo
1.2.3. Các phản ứng Amit hóa
Chương 2. THỰC NGHIỆM
2.1. Dụng cụ, hóa chất nguyên liệu
2.1.1. Dụng cụ
2.1.2. Lựa chọn nguyên liệu, hóa chất cho quá trình thực nghiệm
2.2. Lựa chọn phương pháp tổng hợp và các bước tiến hành
2.2.1. Tổng hợp các phụ gia ức chế ăn mòn
2.2.2. Pha chế dầu thủy lực và chất lỏng gia công kim loại
2.3. Các phương pháp kiểm tra và đánh giá
2.3.1. Các phương pháp phân tích tính chất hóa lý
2.3.2. Các phương pháp thử tính năng
2.3.3. Một số phương pháp phân tích khác
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Lựa chọn nguyên liệu ban đầu
3.2. Kết quả tổng hợp 05 chất ức chế ăn mòn dạng Amit
3.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất phản ứng
3.2.2. Sơ đồ công nghệ tổng hợp các chất ức chế ăn mòn dạng Amit
3.2.3. Tính chất lý hóa của các Amit đã tổng hợp
3.2.4. Kết quả xác định phổ hồng ngoại IR của các Amit tổng hợp
3.2.5. Phổ khối lượng của các Amit tổng hợp
3.3. Kết quả đánh giá khả năng ức chế ăn mòn của các Amit tổng hợp
3.3.1. Khả năng đẩy nước, dung dịch chất điện ly của các phụ gia ức chế ăn mòn
3.3.2. Kết quả thử khả năng ức chế ăn mòn trong môi trường axit
3.3.3. Kết quả thử khả năng ức chế ăn mòn kim loại của các phụ gia bằng phương pháp điện hóa
3.3.4. Thử nghiệm khả năng bảo quản của phụ gia tổng hợp trong tủ khí hậu
3.4. Pha chế và thử nghiệm trong dầu gốc và chất lỏng thủy lực
3.4.1. Lựa chọn dầu gốc
3.4.2. Pha chế dầu thủy lực và chất lỏng gia công kim loại
3.4.3. Kiểm tra các tính chất hóa lý và khả năng UCAM của các sản phẩm pha chế
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan