[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế và áp dụng ngư cụ chọn lọc cho một số loại nghề khai thác hải sản

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế và áp dụng ngư cụ chọn lọc cho một số loại nghề khai thác hải sản
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
1.1. Thiết bị thoát cá con và cá tạp
1.1.1. Thiết bị thoát cá con kiểu mắt lưới vuông
1.1.1.1. Thiết bị thoát cá con kiểu đụt mắt lưới vuông
1.1.1.2. Thiết bị thoát cá con kiểu tấm lưới mắt vuông
1.1.2. Thiết bị thoát cá con và cá tạp kiểu (JTEDs)
1.1.2.1. Thiết bị JTEDs tại Malaysia
1.1.2.2. Thiết bị JTEDs tại Indonesia
1.1.2.3. Thiết bị JTEDs tại Thailand
1.2. Thiết bị thoát rùa
1.2.1. Thiết bị thoát rùa Super Shooter
1.2.2. Thiết bị thoát rùa AusTED
1.2.3. Thiết bị thoát rùa NAFTED
1.2.4. Các thiết bị thoát rùa đã được thử nghiệm ở Thailand
1.3. Thiết bị thoát mực con
2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.1. Thiết bị thoát cá con và cá tạp tại Việt Nam
2.2. Thiết bị thoát rùa và thoát mực tại Việt Nam
Chương II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Tài liệu nghiên cứu
2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp thí nghiệm
2.2. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu
3. Tàu thuyền và ngư cụ nghiên cứu
3.1. Tàu thuyền và ngư cụ thí nghiệm thiết bị thoát cá con
3.2. Tàu thuyền và ngư cụ thí nghiệm thiết bị thoát rùa
3.3. Tàu thuyền và ngư cụ thí nghiệm thiết bị thoát mực
Chương III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Thiết bị thoát cá con
1.1. Kết quả nghiên cứu sơ bộ
1.1.1. Lựa chọn thiết bị thoát cá con
1.1.2. Cấu tạo và cách lắp đặt thiết bị thiết bị thoát cá con
1.1.2.1. Cấu tạo và các lắt đặt thiết bị thoát cá con kiểu tấm lưới mắt vuông
1.1.2.2. Cấu tạo và cách lắp đặt thiết bị thoát cá con kiểu khung sắt
1.1.3. Kết quả thí nghiệm sơ bộ thiết bị thoát cá con
1.1.3.1. Kết quả thí nghiệm sơ bộ của thiết bị thoát cá con TLV
1.1.3.2. Kết quả thí nghiệm sơ bộ của các thiết bị thoát cá con kiểu khung sắt
1.1.3.3. So sánh khả năng thoát cá của các thiết bị khung sắt và thiết bị TLV2
1.1.3.4. Đánh giá tính chọn lọc của thiết bị theo các đối tượng khai thác
1.1.3.5. Nhận xét kết quả nghiên cứu sơ bộ
1.2. Kết quả thí nghiệm thiết bị thoát cá con
1.2.1. Lựa chọn thiết bị thoát cá con
1.2.1.1. Lựa chọn thiết bị thoát cá con kiểu tấm lưới mắt vuông
1.2.1.2. Lựa chọn thiết bị thoát cá con kiểu khung sắt
1.2.2. Thành phần loài và sản lượng khai thác
1.2.3. Kết quả thí nghiệm thiết bị thoát cá con TLV
1.2.3.1. Khả năng thoát theo sản lượng qua thiết bị TLV
1.2.3.2. Khả năng thoát theo số lượng cá thể qua thiết bị TLV
1.2.3.3. Khả năng thoát của các đối tượng khai thác qua thiết bị TLV
1.2.4. Kết quả thí nghiệm thiết bị thoát cá con kiểu khung sắt
1.2.4.1. Khả năng thoát theo sản lượng qua các thiết bị khung sắt
1.2.4.2. Khả năng thoát theo số lượng cá thể qua thiết bị khung sắt
1.2.4.3. Khả năng thoát của các đối tượng khai thác qua thiết bị khung sắt
1.2.5. Đánh giá kết quả thí nghiệm thiết bị thoát cá con
1.2.6. Đánh giá và lựa chọn thiết bị thoát cá con
1.2.6.1. Phân tích ưu và nhược điểm của thiết bị
1.2.6.2. Lựa chọn thiết bị thoát cá con
2. Thiết bị thoát rùa biển
2.1. Lựa chọn thiết bị để thí nghiệm
2.2. Cấu tạo và cách lắp ráp các thiết bị thoát rùa
2.2.1. Cấu tạo và cách lắp ráp thiết bị thoát rùa hình ovan
2.2.2. Cấu tạo và cách lắp đặt thiết bị thoát rùa hình chữ nhật
2.2.3. Cấu tạo và cách lắp đặt thiết bị thoát rùa hình tròn
2.3. Kết quả nghiên cứu về thiết bị thoát rùa
2.3.1. Kết quả thí nghiệm thiết bị thoát rùa hình ovan
2.3.2. Kết quả thí nghiệm thiết bị thoát rùa hình chữ nhật
2.3.3. Kết quả thí nghiệm thiết bị thoát rùa hình tròn
2.3.4. So sánh tỷ lệ tôm thất thoát khi sử dụng thiết bị thoát rùa
2.3.5. Khả năng thoát rùa của các loại thiết bị
2.4. Nhận xét và lựa chọn thiết bị thoát rùa
2.4.1. Nhận xét
2.4.2. Lựa chọn thiết bị thoát rùa
3. Thiết bị thoát mực con
3.1. Thiết kế và chế tạo thiết bị thoát mực con
3.1.1. Cấu tạo thiết bị thoát mực con bằng lưới mắt vuông
3.1.2. Cấu tạo thiết bị thoát mực con bằng lưới hình thoi
3.1.3. Cấu tạo thiết bị thoát mực con bằng mắt lưới vuông inox (lưới thép - LT)
3.1.4. Lắp ráp đụt ngoài và thiết bị thoát mực vào lưới chụp mực
3.2. Kết quả thí nghiệm thiết bị thoát mực con
3.2.1. Kết qủa tổng quát tính chọn lọc của thiết bị thoát mực
3.2.1.1. Thành phần loài và sản lượng khai thác
3.2.1.2. Tổng quát tính chọn lọc của thiết bị thoát mực
3.2.1.3. So sánh tính chọn lọc giữa thiết bị LMV và LHT
3.2.2. Tính chọn của thiết bị thoát mực theo loài
3.2.2.1. Tính chọn lọc của thiết bị theo loài mực ống beka
3.2.2.2. Tính chọn lọc của thiết bị theo loài mực đất
3.2.2.3. Tính chọn lọc của thiết bị theo loài mực ống ấn Độ
3.2.2.4. Tính chọn lọc của thiết bị theo loài mực thẻ
3.3. Nhận xét về thiết bị thoát mực con
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan