[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hawee Sản xuất và Thương mại

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hawee Sản xuất và Thương mại
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại và sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Nhiệm vụ và vai trò của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.2.1. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Một số khái niệm cơ bản trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3. Các phương thức bán hàng
1.3.1. Phương thức bán buôn
1.3.2. Phương thức bán lẻ
1.3.3. Các phương thức bán hàng khác
1.4. Các phương pháp xác định giá trị hàng xuất kho
1.4.1. Phương pháp nhập trước - xuất( FIFO)
1.4.2. Phương nhập sau - xuất trước (LIFO)
1.4.3. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.4.4. Phương pháp bình quân gia quyền
1.5. Nội dung kế toán bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Trình tự hạch toán bán hàng
1.5.3.1. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.5.3.2. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK)
1.6. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.7. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
CHƯƠNG 2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH HAWEE SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Hawee Sản xuất và Thương mại
2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Hawee Sản xuất và Thương mại
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Hawee Sản xuất và Thương mại
2.1.3. Đặc điểm công tác kế toán tại công ty TNHH Hawee Sản xuất và Thương mại
2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Hawee Sản xuất và Thương mại
2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Hawee Sản xuất và Thương mại
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH Hawee Sản xuất và Thương mại
2.2.1. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại công ty TNHH Hawee Sản xuất và Thương mại
2.2.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán tại công ty TNHH Hawee Sản xuất và Thương mại
2.2.3. Tài khoản sử dụng
2.2.4. Nội dung kế toán bán hàng tại công ty TNHH Hawee Sản xuất và Thương mại
2.2.5. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty
2.2.5.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.5.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HAWEE SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan