[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hòa Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hòa Bình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
1.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Vai trò của bán hàng, kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng
1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.3.2. Phương thức thanh toán
1.4. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán và thời điểm xác định doanh thu bán hàng
1.4.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.4.2. Phương pháp xác định kết quả bán hàng
1.5. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Kế toán bán hàng
1.5.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6. Hình thức sổ kế toán
1.6.1. Các hình thức sổ kế toán
1.6.2. Hình thức kế toán Nhật ký chung
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH
2.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty TNHH Hòa Bình.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm bộ máy tổ chức quản lý
2.1.4. Đặc điểm bộ máy tổ chức kế toán và chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp
2.2. Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty TNHH Hòa Bình
2.2.1. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
2.2.2. Tài khoản sử dụng
2.2.3. Tính giá vốn của hàng xuất bán trong kỳ
2.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.5. Kế toán xác định kêt quả bán hàng
2.2.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOẠN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan