[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ Moble Bankinh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam Chi nhánh Đống Đa

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ Moble Bankinh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam Chi nhánh Đống Đa
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về dịch vụ Mobile Banking tại ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm về dịch vụ Mobile Banking
1.1.2. Đặc điểm của dịch vụ Mobile Banking
1.1.3. Những lợi ích của dịch vụ Mobile Banking
1.1.4. Rủi ro khi sử dụng dịch vụ Mobile Banking
1.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ Mobile Banking của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ Mobile Banking
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng dịch vụ Mobile Banking
1.2.3. Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ Mobile Banking
1.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Mobile Banking của ngân hàng thương mại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA
2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
2.1.2. Giá trị cốt lõi, tầm nhìn chiến lược, sứ mệnh, cam kết hành động
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4. Các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa năm 2012 - 2014
2.2.1. Tình hình huy động vốn
2.2.2. Tình hình sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Thực trạng chất lượng dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
2.3.1. Tình hình phát triển của dịch vụ Mobile Banking tại Việt Nam hiện nay
2.3.2. Giới thiệu về dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
2.3.3. Thực trạng chất lượng dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa
2.3.4. Đánh giá chung về chất lượng dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA.
3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa
3.1.1. Về chiến lược kinh doanh
3.1.2. Về hoạt động tín dụng
3.1.3. Về công tác huy động vốn
3.1.4. Về cơ cấu tổ chức, đào tạo nhân sự
3.1.5. Về chất lượng phục vụ
3.1.6. Về công nghệ thông tin và dịch vụ ngân hàng điện tử
3.1.7. Doanh thu thị trường tiền tệ liên Ngân hàng
3.1.8. Về quản lý rủi ro
3.1.9. Về phát triển thương hiệu
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa
3.2.1. Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm
3.2.2. Đa dạng hóa dịch vụ Mobile Banking
3.2.3. Phát triển hệ thống chấp nhận thanh toán qua Mobile Banking
3.2.4. Tăng cường mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp mạng di động
3.2.5. Phát triển công nghệ an toàn và bảo mật
3.2.6. Giải pháp về chất lượng nguồn lực
3.2.7. Mở rộng hệ thống hách hàng đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
3.3. Một số kiến nghị, đề xuất đối với Chính phủ và các cơ quan quản lý
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan