[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Thể thao Nova Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Thể thao Nova Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp.
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp.
Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NOVA VIỆT NAM
2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Thể thao Nova Việt Nam.
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Thể thao Nova Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO NOVA VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Thể thao Nova Việt Nam.
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Thể thao Nova Việt Nam
3.3. Kiến nghị với Chính phủ.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan