[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về doanh nghiệp và tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp.
1.2. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn.
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.
Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng.
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng.
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng giai đoạn năm 2011 – 2013.
Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
3.1. Cơ hội phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng.
3.2. Định hướng phát triển trong thời gian tới của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng.
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan