[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Khái quát về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm vốn lưu động
1.1.2 Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3 Phân loại vốn lưu động
1.1.4 Vai trò của vốn lưu động đối với doanh nghiệp
1.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường hiện nay
1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG THỊNH HOÀNG
2.1 Khái quát về công ty Cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
2.1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2 Bộ máy tổ chức của công ty cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
2.1.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
2.2 Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
2.2.1 Cơ cấu vốn lưu động tại công ty cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
2.2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
2.3.1 Những kết quả đạt được
2.3.2 Những hạn chế
2.3.3 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG THỊNH HOÀNG
3.1 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
3.2.1 Sử dụng có hiệu quả tiền mặt
3.2.2 Sử dụng các khoản phải thu
3.2.3 Sử dụng hàng tồn kho
3.2.4 Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý
3.2.5 Hoàn thiện công tác nâng cao trình độ cán bộ quản lý và công nhân
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với Công ty Cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng
3.3.3 Kiến nghị với nhà nước
KẾT LUẬN CHUNG
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan