[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Veetex

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Veetex
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3.1. Thông tin bên trong doanh nghiệp
1.2.3.2. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4.1. Phương pháp tỷ số
1.2.4.2. Phương pháp so sánh
1.2.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5.1. Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận
1.2.5.2. Phân tích tình hình biến động về tài sản-nguồn vốn
1.2.5.3. Phân tích khả năng thanh toán
1.2.5.4. Phân tích khả năng quản lý tài sản
1.2.5.5. Phân tích khả năng quản lý nợ
1.2.5.6. Phân tích khả năng sinh lời
1.2.5.7. Phân tích Dupont
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác phân tích tài chính
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VEETEX
2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Veetex
2.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Veetex
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.1.5. Quy trình sản xuất hàng hóa
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Veetex giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Veetex giai đoạn 2011-2013 qua Báo cáo cáo kết quả kinh doanh
2.2.2. Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Veetex giai đoạn 2011-2013 qua Bảng cân đối kế toán
2.2.2.1. Tình hình tài sản của Công ty Cổ phần Veetex giai đoạn 2011-2013
2.2.2.2. Tình hình nguồn vốn của Công ty Cổ phần Veetex giai đoạn 2011-2013
2.2.3. Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Veetex qua các nhóm chỉ tiêu tài chính cơ bản
2.2.3.1. Khả năng thanh toán của Công ty Cổ phần Veetex
2.2.3.2. Khả năng quản lý tài sản của Công ty Cổ phần Veetex
2.2.3.3. Khả năng quản lý nợ
2.2.3.4. Khả năng sinh lời
2.2.3.5. Ứng dụng phương pháp Dupont
2.3. Đánh giá thực trạng phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Veetex
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Tồn tại
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN VEETEX
3.1. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần Veetex
3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Veetex
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan