[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp.
1.2. Tổng quan phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.3. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.4. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.5. Nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
2.3. Đánh giá về tình hình tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan