[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đức Trọng

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đức Trọng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm tài chính doanh nghiệp.
1.2 Khái niệm của phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.3 Mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.4 Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.5 Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.6 Phương pháp phân tích tài chính.
1.7 Nội dung phân tích tài chính.
1.8 Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH ĐỨC TRỌNG
2.1 Giới thiệu về Công ty TNHH Đức Trọng.
2.2 Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đức Trọng.
2.3 Đánh giá tình hình tài chính của Công ty TNHH Đức Trọng.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH ĐỨC TRỌNG
3.1 Định hướng hoạt động của Công ty TNHH Đức Trọng trong thời gian tới.
3.3 Tăng cường quản lý các khoản phải thu giảm thời gian vốn bị chiếm dụng trong thanh toán.
3.4 Tăng cường công tác quản hàng tồn kho.
3.5 Kiểm soát chặt chẽ tình hình công nợ, không để nợ xấu gia tăng.
3.6 Tăng đầu tư của VCSH.
3.7 Quản lý và sử dụng tốt tài sản dài hạn.
3.8 Một số biện pháp khác.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan