[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Giang Châu

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Giang Châu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về phân tích tài chính của doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.2 Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3 Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4 Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2 Tài liệu sử dụng phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1 Bảng cân đối kế toán
1.2.2 Báo cáo kết quả kinh doanh
1.2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3 Phương pháp sử dụng phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1 Phương pháp so sánh
1.3.2 Phương pháp phân tích tỷ số
1.3.3 Phương pháp Dupont
1.4 Nội dung phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.4.1 Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.2 Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
1.4.3 Phân tích khả năng thanh toán
1.4.4 Phân tích khả năng quản lý nợ
1.4.5 Phân tích khả năng hoạt động
1.4.6 Phân tích khả năng sinh lời
1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.5.1 Các nhân tố chủ quan
1.5.2 Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH GIANG CHÂU
2.1 Tổng quan về Công ty TNHH Giang Châu
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Giang Châu
2.1.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban
2.1.3 Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.2 Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Giang Châu
2.2.1 Phân tích tình hình kinh doanh của Công ty TNHH Giang Châu giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.2 Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.3 Phân tích khả năng thanh toán
2.2.4 Phân tích khả năng quản lý nợ
2.2.5 Phân tích khả năng hoạt động
2.2.6 Phân tích khả năng sinh lời
2.3 Đánh giá thực trạng tài chính của Công ty TNHH Giang Châu
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH GIANG CHÂU
3.1 Định hướng phát triển của Công ty TNHH Giang Châu
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính của Công ty TNHH Giang Châu
3.2.1 Xác định lượng tiền dự trữ
3.2.2 Giảm thiểu chi phí
3.2.3 Các giải pháp khác
3.3 Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan