[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Thuận Yến

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Thuận Yến
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.3. Vai trò và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.4. Phân loại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.5. Phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá khái quát hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.1.1. Hệ số tổng lợi nhuận
1.2.1.2. Hệ số lợi nhuận hoạt động
1.2.1.3. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
1.2.1.4. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.2.1. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng tài sản chung
1.2.2.2. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2.3. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn
1.2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
1.2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay
1.2.4. Hiệu quả sử dụng lao động
1.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.3.1.1. Đối thủ cạnh tranh và thị trường cạnh tranh
1.3.1.2. Nhân tố tiêu dùng
1.3.1.3. Nhân tố tài nguyên môi trường
1.3.1.4. Các chính sách của Nhà nước
1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.3.2.1. Nhân tố quản trị doanh nghiệp
1.3.2.2. Lao động
1.3.2.3. Vốn kinh doanh
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THUẬN YẾN
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Thuận Yến
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Thuận Yến
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Thuận Yến
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Thuận Yến
2.1.4. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Thuận Yến
2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Thuận Yến giai đoạn 2010 – 2013
2.3. Thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Thuận Yến
2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá khái quát hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Thuận Yến
2.3.1.1. Hệ số tổng lợi nhuận
2.3.1.2. Hệ số lợi nhuận hoạt động
2.3.1.3. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.3.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.2.1. Hiệu quả sử dụng tài sản chung
2.3.2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.2.3. Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Thuận Yến
2.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn
2.3.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
2.3.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay
2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
2.4. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Thuận Yến
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THUẬN YẾN
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Thuận Yến trong những năm tới
3.1.1. Khái quát môi trường kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Thuận Yến
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Thuận Yến
3.2. Giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Thuận Yến
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Quản lý cơ cấu vốn lưu động
3.2.3. Xây dựng công tác thu hồi nợ chặt chẽ
3.2.4. Các biện pháp khác
3.2.5. Một số kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan