[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường huy động vốn của Công ty Cổ phần Bảo Toàn

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường huy động vốn của Công ty Cổ phần Bảo Toàn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về vốn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Vốn của doanh nghiệp
1.2. Huy động vốn của doanh nghiệp
1.2.1. Huy động vốn chủ sở hữu
1.2.2. Huy động vốn nợ
1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá huy động vốn
1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới huy động vốn của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TOÀN
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Bảo Toàn
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.2. Lịch sử hình thành
2.1.3. Cơ cấu, tổ chức
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Bảo Toàn giai đoạn 2011 – 2013
2.2. Thực trạng huy động vốn của công ty
2.2.1. Thực trạng huy động vốn chủ sở hữu
2.2.2. Thực trạng huy động vốn nợ
2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá huy động vốn
2.3. Đánh giá thực trạng huy động vốn
2.3.1. Kết quả
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TOÀN
3.1. Định hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới
3.1.1. Mục tiêu kinh doanh
3.1.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh
3.2. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại công ty
3.2.1. Nhóm giải pháp trực tiếp.
3.2.2. Nhóm giải pháp hỗ trợ
3.3. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan