[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tình hình triển khai hoạt động tái bảo hiểm tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Tình hình triển khai hoạt động tái bảo hiểm tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM
1.1. Tổng quan về thị trường bảo hiểm
1.2. Các khái niệm chung về nghiệp vụ tái bảo hiểm
1.2.1. Khái niệm tái bảo hiểm
1.2.2. Sự cần thiết của tái bảo hiểm
1.2.3. Các hình thức của tái bảo hiểm
1.2.3.1. Tái bảo hiểm tuỳ ý lựa chọn (Facultative Reinsurance)
1.2.3.2. Tái bảo hiểm bắt buộc (Obligatory Reinsurance)
1.2.3.3. Tái bảo hiểm lựa chọnbắt buộc (Facobli Reinsurance)
1.3. Các phương thức tái bảo hiểm
1.3.1. Tái bảo hiểm theo tỷ lệ
1.3.1.1. Tái bảo hiểm số thành
1.3.1.2. Tái bảo hiểm mức dôi
1.3.1.3. Tái bảo hiểm kết hợp số thành mức dôi
1.3.2. Tái bảo hiểm phi tỷ lệ
1.3.2.1. Tái bảo hiểm vượt mức bồi thường
1.3.2.2. Tái bảo hiểm vượt tỷ lệ bồi thường
1.3.2.3. Tái bảo hiểm kết hợp mức dôi và vượt mức bồi thường
1.4. Nội dung thực hiện hợp đồng tái bảo hiểm trong doanh nghiệp
1.4.1. Định nghĩa hợp đồng tái bảo hiểm
1.4.2. Các hình thức của hợp đồng tái bảo hiểm
1.4.2.1. Hợp đồng tái bảo hiểm tuỳ ý lựa chọn (Facultative reinsurance)
1.4.2.2. Hợp đồng tái bảo hiểm bắt buộc (Obigtory reinsurence)
1.4.2.3. Hợp đồng tái bảo hiểm tuỳ ý lựa chọn bắt buộc (Fucultative – Obligatory reinsurance)
1.4.3. Những nội dung cơ bản trong hợp đồng tái bảo hiểm
1.4.3.1. Hoa hồng tái bảo hiểm Thủ tục phí (commision)
1.4.3.2. Phí tạm giữ
1.4.3.3. Bồi thường tạm giữ
1.4.3.4. Bồi thường trả ngay
1.4.4. Một số nguyên tắc về pháp lý của hợp đồng Tái bảo hiểm
1.4.5. Quy trình đòi bồi thường giữa công ty nhượng tái bảo hiểm và công ty nhận tái bảo hiểm
1.4.6. Các bước ký kết hợp đồng tái bảo hiểm
1.4.6.1. Ký kết hợp đồng tái bảo hiểm qua môi giới
1.4.6.2. Ký kết hợp đồng tái bảo hiểm trực tiếp
1.5. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động tái bảo hiểm
1.5.1. Chỉ tiêu tỷ lệ tái bảo hiểm
1.5.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tái bảo hiểm
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÁI BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY C PH N BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP (ABIC)
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp (ABIC)
2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.5. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của ABIC
2.2. Phân tích thực trạng tái bảo hiểm tại Công ty cổ phần Bảo hiểm nông nghiệp (ABIC)
2.2.1. Tình hình nhận tái bảo hiểm
2.2.1.1. Theo hình thức tái bảo hiểm cam kết/bắt buộc - tự nguyện
2.2.1.2. Theo loại hình nghiệp vụ
2.2.2. Kết quả kinh doanh nhận tái bảo hiểm của ABIC
2.2.2.1. Tình hình nhượng tái của ABIC
2.2.2.2. Mức phí nhận tái bảo hiểm giữ lại
2.2.2.3. Bồi thường thuộc trách nhiệm hợp đồng nhận tái bảo hiểm
2.2.2.4. Bồi thường thuộc trách nhiệm hợp đồng nhượng tái
2.2.3. Kết quả thu – chi nghiệp vụ tái bảo hiểm
2.2.3.1. Kết quả thu nghiệp vụ tái bảo hiểm
2.2.3.2. Kết quả chi nghiệp vụ tái bảo hiểm
2.2.3.3. Kết quả thu – chi nghiệp vụ tái bảo hiểm
2.3. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm của ABIC
2.4. Những nguy cơ tiềm ẩn trong hoạt động tái bảo hiểm của ABIC
2.5. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực nhận tái của ABIC
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÁI BẢO HIỂM TẠI ABIC
3.1. Xu hướng phát triển của thị trường Tái bảo hiểm ở Việt Nam
3.1.1. Những mặt hạn chế
3.1.2. Tiềm năng của thị trường Tái bảo hiểm
3.2. Điều kiện kinh tế- xã hội ảnh hưởng đến thị trường Tái bảo hiểm
3.2.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và đầu tư nước ngoài
3.2.2. Sự tham gia của các công ty Bảo hiểm và Tái bảo hiểm quốc tế
3.3. Thuận lợi và khó khăn của hoạt động Tái bảo hiểm
3.3.1. Thuận lợi
3.3.2. Những thách thức đặt ra
3.4. Định hướng kinh doanh chung của ABIC trong năm 2014
3.5. Một số giải pháp nhằm phát triển nghiệp vụ Tái bảo hiểm tại ABIC
3.5.1. Không ngừng cải tiến, thiết kế sản phẩm bảo hiểm mới
3.5.2. Tiến hành nhận Tái bảo hiểm quốc tế
3.5.3. Đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Tái bảo hiểm
3.5.4. Nâng cao vai trò quản lý và tư vấn của ABIC
3.5.5. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình cấp đơn, quản lý, khai thác, bồi thường
3.5.6. Những biện pháp khác
3.6. Một số kiến nghị đối với Nhà nước
3.6.1. Hoàn thiện hệ thống pháp lý cho doanh nghiệp bảo hiểm
3.6.2. Các biện pháp quản lý
3.6.3. Hỗ trợ gián tiếp cho các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước về mặt kỹ thuật, nghiệp vụ
3.6.4. Nâng cao ý thức của người dân về bảo hiểm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan