[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hợp Thịnh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hợp Thịnh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính
1.1.2. Vai trò của phân tích tài chính
1.1.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính
1.2. Thông tin sử dụng và quy trình phân tích tài chính
1.2.1. Thông tin sử dụng để phân tích
1.3. Phương pháp và nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Các phương pháp phân tích
1.3.2. Nội dung phân tích đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.4.2. Nhân tố bên ngoài
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV HỢP THỊNH
2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH MTV Hợp Thịnh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.2. Thực trạng công tác phân tích tài chính công ty TNHH MTV Hợp Thịnh
2.2.1. Tổ chức công tác phân tích tài chính
2.2.2. Quy trình phân tích tài chính tại Công ty TNHH MVT Hợp Thịnh được tiến hành như sau:
2.2.3. Nội dung phân tích tình hình doanh thu- chi phí- lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh
2.2.5. Phân tích chỉ tiêu khả năng quản lý nợ
2.2.6. Phân tích chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính của Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG III . MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV HỢP THỊNH
3.1. Phương hướng hoạt động của công ty TNHH MTV Hợp Thịnh
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH MTV Hợp Thịnh
3.2.1. Giải pháp đối với tần suất thực hiện công tác phân tích tài chính
3.2.2. Giải pháp hoàn thiện quy trình thực hiện phân tích
3.2.3. Giải pháp hoàn thiện công tác thu nhập thông tin phục vụ công tác phân tích tài chính.
3.2.4. Hoàn thiện các mô hình và phương pháp sử dụng trong phân tích tài chính
3.2.5. Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan