[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn tại Công ty TNHH Ánh Dung

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn tại Công ty TNHH Ánh Dung
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động:
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Phân loại vốn lưu động
1.1.3.1. Phân loại theo vai trò VLĐ trong quá trình tái sản xuất.
1.1.3.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện của vốn lưu động
1.1.3.3. Phân loại theo quan hệ sở hữu
1.1.3.4. Phân loại theo thời gian huy động vốn
1.1.3.5. Phân loại theo nguồn hình thành
1.1.4. Vai trò của vốn lưu động
1.1.5. Kết cấu vốn lưu động và những nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.2. Quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.2.1. Yêu cầu đối với việc quản lý vốn lưu động
1.2.2. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.3. Nội dung cơ bản của quản lý vốn lưu động
1.2.3.1. Quản lý vốn bằng tiền
1.2.3.2. Quản lý các khoản phải thu
1.2.3.3. Quản lý hàng tồn kho
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.4.1. Nhóm chỉ tiêu tổng quát
1.3.4.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển của vốn lưu động
1.3.4.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động của vốn lưu động
1.3.4.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH ÁNH DUNG
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Ánh Dung
2.2. Chính sách quản lý vốn của công ty TNHH Ánh Dung giai đoạn 2011 - 2013
2.3. Thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Ánh Dung giai đoạn 2011 - 2013
2.3.1. Tình hình vốn lưu động và cơ cấu vốn lưu động của công ty TNHH Ánh Dung giai đoạn 2011-2013
2.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH Ánh Dung giai đoạn 2011-2013.
2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH Ánh Dung giai đoạn 2011-2013
2.4.1. Nhóm chỉ tiêu tổng quát
2.4.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển của vốn lưu động
2.4.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng từng bộ phận của vốn lưu động
2.4.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.5. Đánh giá chung về công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH Ánh Dung.
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH ÁNH DUNG
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Ánh Dung
3.2.1. Quản lý vốn bằng tiền
3.2.2. Quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Giải pháp nhằm nâng cao khả năng sinh lời của vốn lưu động
3.2.4. Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động
3.2.5. Một số biện pháp khác
3.3. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan