[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Xây dựng Phú Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Xây dựng Phú Bình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY PHÚ BÌNH
1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực
1.1.2. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực
1.2. Chức năng và vai trò của quản trị nguồn nhân lực
1.2.1. Chức năng của quản trị nguồn nhân lực
1.2.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực
1.2.3. Các nguyên tắc quản trị nguồn nguồn nhân lực
1.3. Nội dung của quản trị nhân lực
1.3.1. Phân tích công việc
1.3.2. Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự
1.3.3. Tuyển dụng nguồn nhân lực
1.3.3.1. Tuyển mộ
1.3.3.2. Tuyển chọn
1.3.4. Phân công lao động
1.3.5. Đào tạo và phát triển nhân lực
1.3.6. Đánh giá năng lực thực hiện công việc
1.3.7. Thù lao lao động
1.3.8. Tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động
1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
1.4.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động
1.4.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đối với quản trị nguồn nhân lực
1.5.1. Các nhân tố môi trường bên ngoài
1.5.2. Các nhân tố môi trường bên trong
PHẦN 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY PHÚ BÌNH
2.1. Khái quát về công ty Phú Bình
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Phú Bình
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty Phú Bình
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.3.1. Hội đồng quản trị
2.1.3.2. Hội đồng tư vấn dự án
2.1.3.3. Hội đồng tư vấn khách hàng
2.1.3.4. Giám đốc
2.1.3.5. Giám đốc xây dựng
2.1.3.6. Phó giảm đốc xuất nhập khẩu
2.1.3.7. Phòng kế toán
2.1.3.8. Phòng hành chính
2.1.3.9. Phòng xuất nhập khẩu
2.1.3.10. Phòng kỹ thuật
2.1.3.11. Phòng công nghệ
2.1.3.12. Phòng bảo dưỡng bảo trì
2.1.4. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty Phú Bình
2.1.5. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Phú Bình
2.1.6. Cơ cấu tài sản – nguồn vốn của Công ty Phú Bình
2.2. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực trong công ty Phú Bình
2.2.1. Đặc điểm cơ cấu lao động của công ty Phú Bình
2.2.1.1. Cơ cấu lao động theo chức năng
2.2.1.2. Cơ cấu lao động theo tuổi
2.2.1.3. Cơ cấu lao động theo giới tính
2.2.1.4. Cơ cấu lao động theo trình độ
2.2.2. Phân tích công tác sử dụng nguồn lao động tại công ty Phú Bình
2.2.2.1. Công tác hoạch định nguồn nhân lực
2.2.2.2. Tuyển dụng lao động
2.2.3. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.2.4. Chính sách đãi ngộ
2.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thiết bị và Phú Bình
2.4. Nhận xét về công tác quản lý và sử dụng lao động của công ty Phú Bình
2.4.1. Nhận định chung về tình hình lao động của công ty Phú Bình
2.4.2. Đánh giá công tác sử dụng và quản trị nguồn nhân lực của công ty
2.4.3. Ảnh hưởng của môi trường tác động đến công ty Phú Bình
PHẦN 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY PHÚ BÌNH
3.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty Phú Bình
3.2. Nhiệm vụ của công tác quản trị nguồn nhân lực
3.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Phú Bình
3.3.1. Nâng cao chất lượng tuyển dụng lao động
3.3.2. Tiến hành công tác đào tạo nguồn nhân lực
3.3.3. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá năng lực thực hiện công việc của nguồn nhân lực tại công ty Phú Bình
KẾT LUẬN
DANH MỤC THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan