[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng BIDV Nam Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng BIDV Nam Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về Doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.1. Định nghĩa Doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.2. Tiêu chí phân loại Doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.3. Những hạn chế của định nghĩa DNNVV
1.1.4. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.4.1. Những lợi thế
1.1.4.2. Những khó khăn
1.1.5. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.6. Thực trạng của doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay
1.1.7. Các hình thức huy động vốn của DNNVV và vốn vay ngân hàng
1.1.7.1. Các hình thức huy động vốn của DNNVV
1.1.7.2. Ưu điểm của nguồn vốn vay ngân hàng
1.1.7.3. Nhược điểm của vốn vay ngân hàng
1.2. Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm cho vay đối với DNNVV
1.2.2. Các hình thức cho vay đối với DNNVV
1.2.2.1. Căn cứ vào thời hạn cho vay
1.2.2.2. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay
1.2.2.3. Căn cứ vào tài sản đảm bảo.
1.2.3. Nguyên tắc cho vay đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.4. Điều kiện cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.5. Quy trình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.3. Chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.3.1. Khái niệm về chất lượng cho vay
1.3.2. Đánh giá chất lượng cho vay
1.3.2.1 .Chỉ tiêu định tính
1.3.2.2. Chỉ tiêu định lượng
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.4.1. Yếu tố khách quan
1.4.2. Yếu tố chủ quan
1.4.2.1. Các nhân tố thuộc về ngân hàng
1.4.2.2. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.5. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.5.1. Đối với Ngân hàng thương mại
1.5.2. Đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI BIDV CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu khái quát về BIDV Nam Hà Nội
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Nam Hà Nội vài năm gần đây
2.2.1. Tình hình huy động vốn
2.2.2. Tình hình sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.2.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
2.2.4. Các hoạt động cung ứng dịch vụ
2.2.5. Lợi nhuận kinh doanh của chi nhánh
2.3. Thực trạng về chất lượng cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi nhánh BIDV Nam Hà Nội
2.3.1. Điều kiện và nguyên tắc cho vay
2.3.2. Quy trình cho vay
2.3.3. Tình hình hoạt động cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi nhánh BIDV Nam Hà Nội.
2.5. Đánh giá về chất lượng cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại BIDV Nam Hà Nội
2.5.1. Những kết quả đạt được
2.5.2. Những hạn chế
2.5.3. Nguyên nhân:
2.5.3.1. Nguyên nhân về phía ngân hàng
2.3.5.2. Nguyên nhân về phía các doanh nghiệp nhỏ và vừa
2.3.5.3. Nguyên nhân khác
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH BIDV NAM HÀ NỘI
3.1. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới
3.1.1. Phương hướng hoạt động của BIDV Việt Nam
3.1.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh BIDV Hà Nội
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động cho vay đối với DNNVV tại Chi nhánh BIDV Nam Hà Nội
3.2.1. Thực hiện tốt Marketing trong việc tiếp cận với các DNNVV
3.2.2. Vận dụng chính sách cho vay linh hoạt phù hợp với đối tượng là DNNVV
3.2.3. Thành lập tổ phụ trách đối tượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tăng tính chuyên môn hóa trong cho vay
3.2.4. Nâng cao vai trò tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình hợp tác
3.2.5. Nâng cao chất lượng thu thập, xử lý thôngtin
3.2.6. Nâng cao trình độ đội ngũ nhân sự và không ngừng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Nhà Nước
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
3.3.3. Kiến nghị với các DNNVV
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan