[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Phân loại cho vay
1.1.2.1 Căn cứ vào thời hạn cho vay
1.1.2.2 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay
1.1.2.3 Căn cứ vào tính chất bảo đảm của khoản vay
1.1.2.4 Căn cứ vào phương thức cho vay
1.1.3 Nguyên tắc hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.4 Vai trò hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.4.1 Đối với nền kinh tế
1.1.4.2 Đối với ngân hàng
1.1.4.3 Đối với khách hàng
1.2 Chất lượng hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.1 Quan niệm về chất lượng hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.3.1 Chỉ tiêu định tính
1.2.3.2 Chỉ tiêu định lượng
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.4.1 Nhân tố chủ quan từ phía ngân hàng
1.2.4.2 Nhân tố khách quan
1.2.4.3 Nhân tố từ phía khách hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
2.1 Giới thiệu ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
2.1.2 Mô hình tổ chức và quản lý của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
2.2 Khái quát tình hình hoạt dộng kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
2.2.1 Các hoạt động kinh doanh cơ bản của Vietinbank
2.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank
2.2.2.1 Hoạt động huy động vốn
2.2.2.2 Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.2.2.3 Các hoạt động kinh doanh khác
2.3 Phân tích thực trạng về chất lượng hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
2.3.1 Chỉ tiêu định tính
2.3.2 Chỉ tiêu định lượng
2.3.2.1 Tình hình quản lý nợ
2.3.2.2 Thu nhập từ hoạt động cho vay
2.3.2.3 Hiệu suất sử dụng vốn
2.3.2.4 Hệ số thu nợ
2.3.2.5 Vòng quay vốn tín dụng
2.4 Đánh giá chất lượng hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
2.4.1 Những kết quả đạt được
2.4.2 Những hạn chế
2.4.3 Nguyên nhân của những tồn tại
2.4.3.1 Nguyên nhân khách quan
2.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
3.1 Định hướng phát triển nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
3.2.1 Tăng cường công tác huy động vốn
3.2.2 Giải pháp về phát triển sản phầm
3.2.2.1 Hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm cho vay
3.2.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm cho vay theo mục đích vay vốn
3.2.2.3 Mở rộng đối tượng cho vay
3.2.3 Giải pháp về công tác thẩm định
3.2.3.1 Thực hiện tốt phân loại khách hàng, chính sách khách hàng
3.2.3.2 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định cho vay
3.2.4 Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát sau khi cho vay
3.2.5 Giải pháp xử lý nợ xấu, nợ quá hạn
3.2.6 Nhóm giải pháp phụ trợ
3.2.6.1 Giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Vietinbank
3.2.6.2 Giải pháp phát triển công nghệ thông tin
3.2.6.3 Giải pháp mở rộng quan hệ với các đơn vị hỗ trợ hoạt động cho vay của ngân hàng
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước
3.3.2 Kiến nghị với NHNN
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan