[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD bank) Chi nhánh Ba Đình

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD bank) Chi nhánh Ba Đình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
1.1 Các khái niệm cơ bản về ngân hàng
1.1.1 Ngân hàng thương mại và các hoạt động của Ngân hàng thương mại
1.1.1.1 Khái niệm và đặc trưng của Ngân hàng thương mại
1.1.1.2 Các hoạt động cơ bản của NHTM
1.1.2 Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.1.2.1 Khái niệm cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.2.3 Vai trò hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.2 Hoạt động cho vay DNVVN của NHTM
1.2.1 Khái niệm và đặc điểm của DNVVN
1.2.1.1 Khái niệm DNVVN
1.2.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.2 Phân loại cho vay của Ngân hàng thương mại đối với cho vay DNVVN
1.2.3 Hoạt động cho vay của DNVVN của Ngân hàng thương mại
1.2.3.1 Chính sách cho vay của NHTM đối với DNVVN
1.2.3.2 Vai trò nguồn vốn vay đối với DNVVN
1.2.3.3 Quy trình cho vay DNVVN của NHTM
1.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của NHTM
1.3.1 Nhóm các chỉ tiêu định lượng
1.3.1.1 Doanh số thu nợ, doanh số cho vay, dư nợ và hệ số thu nợ
1.3.1.2 Nợ quá hạn và tỷ lệ quá hạn
1.3.1.3 Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu
1.3.1.4 Vòng quay vốn cho vay
1.3.2 Nhóm các chỉ tiêu định tính
1.3.2.1 Uy tín của ngân hàng
1.3.2.2 Đội ngũ cán bộ nhân viên
1.3.2.3 Việc trả nợ của khách hàng
1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay DNVVN của NHTM
1.5.1 Các nhân tố khách quan
1.5.2 Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
2.1 Khái quát về Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
2.1.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
2.1.2 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Ba Đình
2.1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Thành phố Hồ Chí Minh - chi nhánh Ba Đình
2.1.2.2 Sơ đồ tổ chức
2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Ba Đình
2.2.1 Tình hình hoạt động huy động vốn
2.2.2 Tình hình doanh số cho vay
2.2.3 Tình hình doanh số thu nợ
2.2.4 Tình hình dư nợ
2.3 Thực trạng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Ba Đình
2.3.1 Quy trình cho vay
2.3.2 Tình hình hoạt động cho vay DNVVN của ngân hàng TMCP Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Ba Đình
2.3.3 Tình hình doanh số thu nợ DNVVN của Ngân hàng HDBank - chi nhánh Ba Đình
2.3.4 Tình hình tổng dư nợ của ngân hàng TMCP Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Ba Đình
2.4 Một số chi tiêu đánh giá chất lượng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.4.1 Một số chỉ tiêu định lượng
2.4.1.1 Hệ số thu nợ cho vay DNVVN
2.4.1.2 Tình hình nợ quá hạn trong cho vay DNVVN của ngân hàng
2.4.1.3 Tình hình nợ xấu trong cho vay DNVVN của ngân hàng
2.4.1.4 Vòng quay vốn cho vay DNVVN
2.4.2 Một số chỉ tiêu định tính
2.4.2.1 Uy tín của ngân hàng
2.4.2.2 Đội ngũ cán bộ nhân viên
2.4.2.3 Việc trả nợ của khách hàng
2.5 Kết quả đạt được
2.5.1 Hạn chế và tồn tại
2.5.2 Nguyên nhân
2.5.2.1 Nguyên nhân chủ quan
2.5.2.2 Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
3.1 Định hướng và mục tiêu phát triển của ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
3.1.1 Định hướng chung trong hoạt động kinh doanh
3.1.2 Định hướng phát triển cho vay của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Ba Đình
3.1.2.1 Định hướng chung của chi nhánh
3.1.2.2 Định hướng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của chi nhánh
3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Ba Đình
3.2.1 Công tác huy động vốn
3.2.2 Chính sách cho vay đối với DNVVN
3.2.3 Công tác thẩm định tín dụng
3.2.4 Tăng cường chiến lược marketing ngân hàng
3.2.5 Tăng cường tổ chức nguồn nhân lực
3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.3.1 Kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hố Chi Minh
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan