[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của trung tâm dịch vụ giá trị gia tăng trực thuộc Công ty Thông tin Di động

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của trung tâm dịch vụ giá trị gia tăng trực thuộc Công ty Thông tin Di động
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh
1.1.2. Tầm quan trọng của hiệu quả kinh doanh với doanh nghiệp
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.3.1. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.1.3.2. Nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.2. Cơ sở việc phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.3. Nội dung phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.3.1. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
1.3.2. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.3.3. Phân tích lưu chuyển tiền thuần
1.3.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.3.4.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.3.4.2. Hiệu quả sử dụng tài sản
1.3.4.3. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn
1.3.4.4. Hiệu quả sử dụng chi phí
1.3.4.5. Hiệu quả sử dụng lao động
1.4. Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRỰC THUỘC CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG
2.1. Giới thiệu chung về Trung tâm Dịch vụ Giá trị Gia tăng trực thuộc Công ty Thông tin Di động
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ Giá trị Gia tăng
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Trung tâm Dịch vụ Giá trị Gia tăng
2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Trung tâm Dịch vụ Giá trị Gia tăng trực thuộc Công ty Thông tin Di động
2.2.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.1.1. Tình hình doanh thu
2.2.1.2. Tình hình chi phí
2.2.1.3. Tình hình lợi nhuận
2.2.2. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.2.1. Phân tích tình hình tài sản
2.2.2.2. Phân tích tình hình nguồn vốn
2.2.3. Phân tích lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu tài chính
2.2.4.1. Phân tích khả năng thanh toán
2.2.4.2. Hiệu quả sử dụng tài sản
2.2.4.3. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn
2.2.4.4. Hiệu quả sử dụng chi phí
2.2.4.5. Hiệu quả sử dụng lao động
2.3. Đánh giá thực trạng tài chính của trung tâm
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế
2.4. Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRỰC THUỘC CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG
3.1. Xu hướng phát triển của ngành thông tin di động Việt Nam
3.2. Môi trường kinh doanh của Trung tâm
3.3. Những thuận lợi và hạn chế của Trung tâm
3.4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Trung tâm Dịch vụ Giá trị Gia tăng trực thuộc Công ty Thông tin Di động
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan