[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Sản xuất và Thương Minh Ngọc

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Sản xuất và Thương Minh Ngọc
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và vai trò của vốn kinh doanh
1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh
1.1.2 Đặc trưng cơ bản của vốn
1.1.3 Phân loại vốn
1.1.3.1 Căn cứ theo thời gian
1.1.3.2 Căn cứ vào nguồn hình thành của vốn
1.1.3.3 Căn cứ vào vai trò và tính chất luân chuyển vốn
1.1.4 Vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp
1.2 Hệ thống khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp
1.2.1 Cơ cấu phân bổ vốn trong doanh nghiệp
1.2.1.1 Khái niệm cơ cấu vốn của doanh nghiệp
1.2.1.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn cơ cấu vốn
1.2.1.3 Các chiến lược quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.2.1.4 Mục đích phân tích sự biến động và tình hình phân bổ vốn của doanh nghiệp
1.2.1.5 Nội dung phân tích sự biến động và cơ cấu phân bổ vốn của doanh nghiệp
1.2.2 Khái niệm chung và ý nghĩa về hiệu quả và phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2.2 Khái niệm phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2.3 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.3 Một số chỉ tiêu chủ yếu đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng vốn
1.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nói chung
1.3.1.1 Hiệu suất sử dụng vốn
1.3.1.2 Suất hao phí vốn
1.3.1.3 Tỷ lệ doanh lợi trên tổng vốn
1.3.2 Quản lý và sử dụng vốn cố định
1.3.2.1 Hiệu suất sử dụng vốn cố định
1.3.2.2 Suất hao phí vốn cố định
1.3.2.3 Tỷ lệ doanh lợi trên vốn cố định
1.3.2.4 Mức khấu hao hàng năm của tài sản cố định
1.3.3 Quản lý và sử dụng vốn lưu động
1.3.3.1 Hiệu suất sử dụng vốn lưu động
1.3.3.2 Suất hao phí vốn lưu động
1.3.3.3 Tỷ lệ doanh lợi trên vốn lưu động
1.3.3.4 Quản lý tiền mặt
1.3.3.5 Quản lý khoản phải thu
1.3.3.6 Quản lý hàng tồn kho
1.3.4 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay
1.3.5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
1.3.5.1 Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu
1.3.5.2 Phân tích mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu với đòn bẩy tài chính
1.3.6 Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.3.6.1 Khả năng thanh toán tổng quát
1.3.6.2 Khả năng thanh toán ngắn hạn
1.3.6.3 Khả năng thanh toán nhanh
1.3.6.4 Khả năng thanh toán tức thời
1.3.7 Chỉ tiêu phản ánh sự độc lập tài chính
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.4.1 Nhóm nhân tố khách quan
1.4.2 Nhóm nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH SX&TM MINH NGỌC
2.1 Tổng quan về Công ty TNHH sx&tm Minh Ngọc
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2 Khái quát về ngành nghề kinh doanh thép
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.1.3.1 Giám đốc
2.1.3.2 Phó giám đốc
2.1.3.3 Phòng kinh doanh
2.1.3.4 Phòng tài chính, kế toán
2.1.3.5 Phòng marketing
2.1.3.6 Phòng hành chính
2.1.3.7 Giám đốc nhà máy
2.1.3.8 Các tổ đội
2.2 Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010 – 2012
2.2.1 Tình hình tài chính của Công ty năm 2010 – 2012
2.2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010 - 2012
2.2.2.1 Tỷ suất sinh lời trên doanh thu
2.2.2.2 Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản
2.2.2.3 Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu
2.3 Thực trạng quản lý tài sản và nguồn vốn của Công ty những năm gần đây
2.3.1 Cơ cấu tài sản của Công ty năm 2010 – 2012
2.3.1.1 Cơ cấu tài sản
2.3.1.2 Kết cấu chi tiết trong tài sản ngắn hạn
2.3.1.3 Kết cấu chi tiết trong tài sản dài hạn
2.3.2 Cơ cấu nguồn vốn của Công ty năm 2010 – 2012
2.3.2.1 Nợ phải trả
2.3.2.2 Vốn chủ sở hữu
2.3.2 Chiến lược quản lý tài sản – nguồn vốn của Công ty TNHH sx&tm Minh Ngọc
2.3.2.1 Chiến lược quản lý tài sản
2.3.2.2 Chiến lược quản lý nguồn vốn
2.3.2.3 Chiến lược quản lý tài sản - nguồn vốn
2.4 Đánh giá hiệu quả quản lí và sử dụng vốn tại Công ty thông qua một số chỉ tiêu
2.4.1 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nói chung
2.4.2 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.4.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.4.3.1 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động thông qua một vài chỉ tiêu chủ yếu
2.4.3.2 Đánh giá hiệu quả quản lý tiền
2.4.3.3 Đánh giá hiệu quả quản lý các khoản phải thu
2.4.3.4 Đánh giá hiệu quả quản lý hàng tồn kho
2.4.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay
2.4.5 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
2.4.6 Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp
2.4.7 Đánh giá sự độc lập tài chính
2.5 Đánh giá chung về hiệu quả trong công tác quản lý và sử dụng vốn của Công ty TNHH sx&tm Minh Ngọc trong thời gian vừa qua
2.5.1 Ưu điểm và những thành tích trong quản lý và sử dụng vốn của Công ty Minh Ngọc trong thời gian vừa qua
2.5.2 Những mặt hạn chế cần khắc phục trong công tác quản lý và sử dụng vốn của Công ty Minh Ngọc trong thời gian vừa qua
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CÂO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH SX&TM MINH NGỌC
3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển và định hướng quản lý vốn của Công ty
3.1.1 Mục tiêu phát triển của Công ty
3.1.2 Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.1.3 Định hướng về quản lý vốn
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH sx&tm Minh Ngọc
3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.2.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2.2 Nâng cao hiệu quả quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2.3 Nâng cao hiệu quả quản lý khoản phải thu khách hàng
3.2.2.4 Nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho
3.2.3 Giải pháp cho nâng cao tiềm lực tài chính
3.2.4 Một số giải pháp khác
3.2.4.1 Chiến lược quản lý vốn
3.2.4.2 Giảm chi phí giá vốn hàng bán
3.2.4.3 Áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến trong quản lý và sản xuất
3.2.4.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.3 Một số kiến nghị với nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan