[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doan tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Công nghiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doan tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Công nghiệp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về vốn kinh doanh
1.1.1 Khái niệm về vốn kinh doanh
1.1.2 Vai trò của vốn kinh doanh
1.1.3 Những đặc trưng của vốn kinh doanh
1.1.4 Phân loại vốn kinh doanh
1.2 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
1.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
1.3.1 Khái niệm về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
1.3.2 Các nhân tố tác động đến nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
2.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp
2.1.2 Lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp
2.2.1 Phân tích tình hình doanh thu và chi phí của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp
2.2.2 Phân tích tình hình cơ cấu tài sản, nguồn vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp
2.2.3 Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp
2.2.4 Đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
3.1 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp trong tương lai
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp
3.2.1 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp
3.2.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp
3.2.3 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp
3.2.4 Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng
3.2.5 Trích lập các quỹ dự phòng theo đúng quy định
3.2.6 Một số giải pháp khác
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước
3.3.2 Kiến nghị với ngành xây dựng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan