[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại một thành viên Lâm Long Hải Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại một thành viên Lâm Long Hải Dương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn kinh doanh trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp
1.1.1.Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh
1.1.2. Vai trò của vốn kinh doanh đối với hoạt động SXKD của doanh nghiệp
1.1.3. Kết cấu vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và các chỉ tiêu đánh giá
1.2.1. Các quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn
1.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại
1.3.1. Sự cần thiệu của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TM MTV LÂM LONG HẢI DƯƠNG
2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH TM MTV Lâm Long Hải Dương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH TM MTV Lâm Long Hải Dương
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH TM MTV Lâm Long Hải Dương
2.2. Tình hình quản lý và sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH TM MTV Lâm Long Hải Dương
2.2.1 Tình hình phân bổ nguồn vốn kinh doanh và kết cấu vốn kinh doanh của công ty TNHH TM MTV Lâm Long Hải Dương
2.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH TM MTV Lâm Long Hải Dương
2.2.3. Kết cấu tài sản của công ty TNHH TM MTV Lâm Long Hải Dương
2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng tổng tài sản
2.2.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả khả năng thanh toán
2.3. Đánh giá công tác quản lý vốn kinh doanh của công ty TNHH TM MTV Lâm Long Hải Dương
2.3.1 Những mặt mạnh
2.3.2. Những mặt còn tồn tại
2.3.3. Cơ hội
2.3.4. Thách thức
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TM MTV LÂM LONG HẢI DƯƠNG
3.1. Cơ sở để đưa ra những giải pháp
3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH TM MTV Lâm Long Hải Dương
3.2.1. Giải pháp tăng lượng tiền mặt
3.2.2. Giải pháp về quản lý các khoản phải thu và hàng tồn kho
3.2.3. Giải pháp tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
3.2.4. Giải pháp huy động vốn kinh doanh
3.2.5. Giải pháp nâng cao trách nhiệm của cán bộ nhân viên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan