[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.2 Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.1.3 Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.4 Kết cấu tài sản ngắn hạn và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu tài sản ngắn hạn
1.2 Nội dung quản lý TSNH trong doanh nghiệp
1.2.1 Chính sách quản lý TSNH
1.2.2 Quản lý tiền mặt
1.2.3 Quản lý hàng tồn kho
1.2.4 Quản lý khoản phải thu
1.3 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN PHÚC
2.1 Khái quát về Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu xây dựng An Phúc
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH SX và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc
2.1.2 Bộ máy quản lý
2.1.3 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.4 Tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2013
2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc
2.2.1 Quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.2.2 Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn
2.2.3 Phân tích các chỉ tiêu về tài chính
2.3 Nhận xét về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tài Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN PHÚC
3.1 Thuận lợi và khó khăn của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc
3.1.1 Thuận lợi trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện nay
3.1.2 Khó khăn
3.2 Định hướng phát triển của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc
3.3 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc
3.3.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản phải thu
3.3.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi phí
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan