[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2. Một số nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại
1.2. Nguồn vốn và hoạt động huy động vốn trong kinh doanh của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm nguồn vốn của ngân hàng thương mại
1.2.2. Vai trò của vốn huy động của ngân hàng thương mại
1.2.3. Các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.3. Hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.3.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.3.3. Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI.
2.1. Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt – chi nhánh Hà Nội
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt – chi nhánh Hà Nội
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt – chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2010 - 2012
2.2.1. Kết quả hoạt động huy động vốn
2.2.2. Kết quả hoạt động tín dụng(chủ yếu là cho vay)
2.2.3. Hoạt động cung ứng dịch vụ
2.2.4. Hoạt động kinh doanh khác
2.2.5. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của ngân hàng giai đoạn 2010 - 2012
2.3. Thực trạng hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt – chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2010 - 2012
2.3.1.Khái quát về nguồn vốn
2.3.2. Hoạt động huy động vốn chủ sở hữu
2.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn
2.4.1. Chi phí trả lãi thực tế và lãi suất bình quân đầu vào
2.4.2. Sự phù hợp giữa huy động vốn với sử dụng vốn
2.4.3. Hiệu quả sử dụng vốn
2.5. Đánh giá chung về hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2010 - 2012
2.5.1. Những kết quả đã đạt được
2.5.2. Những tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt – chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2013-2015
3.1.1. Định hướng phát triển chung
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt – chi nhánh Hà Nội
3.2.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng thời kỳ
3.2.2. Cải tiến nghiệp vụ, đa dạng hoá các hình thức huy động
3.2.3. Đa dạng hoá và nâng cao các loại hình dịch vụ ngân hàng
3.2.4. Sử dụng lãi suất linh hoạt trong từng thời kỳ, đáp ứng sự biến động của thị trường, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của ngân hàng
3.2.5. Gắn liền việc huy động vốn với sử dụng vốn
3.2.6. Tăng cường công tác Marketing trong tất cả các mảng hoạt động của ngân hàng
3.2.7. Nâng cao vị thế và uy tín của ngân hàng
3.2.8. Xây dựng trụ sở và trang bị hệ thống máy móc thiết bị để tạo ra hình ảnh tốt về ngân hàng
3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt – chi nhánh Hà Nội
3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước
3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan