[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần thép và vật tư công nghiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần thép và vật tư công nghiệp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và nội dung cơ bản của lợi nhuận
1.1.1. Khái niệm lợi nhuận
1.1.2. Kết cấu lợi nhuận
1.1.3. Ý nghĩa của lợi nhuận
1.1.3.1. Đối với bản thân doanh nghiệp
1.1.3.2. Đối với xã hội
1.2. Phương pháp xác định lợi nhuận và các chỉ tiêu lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.2.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.2. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
1.2.3. Lợi nhuận khác
1.2.4. Các chỉ tiêu về lợi nhuận
1.2.4.1. Tỷ suất lợi nhuận thuần trên doanh thu (ROS)
1.2.4.2. Tỷ suất lợi nhuận thuần trên tổng tài sản (ROA)
1.2.4.3. Tỷ suất lợi nhuận thuần trên vốn chủ sở hữu (ROE)
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.1.1. Chính sách kinh tế của Nhà nước
1.3.1.2. Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ
1.3.1.3. Quan hệ cung cầu và sự cạnh tranh
1.3.1.4. Sự biến động của thị trường tiền tệ và lãi suất
1.3.1.5. Nhà cung cấp
1.3.2. Nhân tố chủ quan
1.3.2.1. Quy mô của doanh nghiệp
1.3.2.2. Trình độ nguồn nhân lực
1.3.2.3. Tính chất sản phẩm và tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
1.3.2.4. Giá thành toàn bộ
1.3.2.5. Mối quan hệ và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường
PHẦN 2. THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP
2.1. Giới thiệu về công ty CP thép và vật tư công nghiệp
2.1.1. Khái quát chung về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ từng ban
2.1.4. Khái quát ngành nghề kinh doanh của công ty
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CP Thép và Vật tư công nghiệp qua một số năm
2.2.1. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
2.2.2. Khái quát tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty
2.2.3. Một số chỉ tiêu tài chính của công ty
2.2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản
2.3. Thực trạng lợi nhuận của công ty CP Thép và Vật tư công nghiệp giai đoạn 2011-2013
2.3.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh
2.3.2. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
2.3.3. Lợi nhuận từ hoạt động khác
2.3.4. Tổng hợp lợi nhuận của công ty
2.3.5. Các chỉ tiêu về lợi nhuận
2.4. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty CP Thép và Vật tư công nghiệp
2.4.1. Các nhân tố làm tăng lợi nhuận của công ty
2.4.1.1. Chính sách bán hàng của công ty
2.4.1.2. Nhà cung cấp và mạng lưới tiêu thụ của công ty
2.4.1.3. Kết cấu mặt hàng kinh doanh
2.4.1.4. Nguồn nhân lực
2.4.2. Các nhân tố làm giảm lợi nhuận của công ty
2.4.2.1. Nhân tố lãi vay
2.4.2.2. Ảnh hưởng nền kinh tế và các chính sách của Nhà nước
2.4.2.3. Đối thủ cạnh tranh
2.4.2.4. Biến động tỷ giá và giá nguyên liệu tăng cao
PHẦN 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP
3.1. Định hướng phát triển của công ty CP Thép và Vật tư công nghiệp
3.1.1. Khái quát môi trường kinh doanh của công ty CP Thép và Vật tư công nghiệp
3.1.1.1. Thuận lợi
3.1.1.2. Khó khăn
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty CP Thép và Vật tư công nghiệp
3.1.2.1. Tầm nhìn
3.1.2.2. Mục tiêu chiến lược
3.2. Một số giải phát tăng lợi nhuận của công ty CP Thép và Vật tư công nghiệp
3.2.1. Giải phải tăng doanh thu
3.2.1.1. Lựa chọn và sử dụng hiệu quả vốn
3.2.1.2. Tìm kiếm thị trường mới, đẩy mạnh công tác tiêu thụ
3.2.1.3. Đa dạng hoá hình thức quảng cáo sản phẩm
3.2.1.4. Quản lý và dự trữ hàng tồn kho
3.2.2. Giải pháp giảm chi phí
3.2.2.1. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
3.2.2.2. Quản lý tốt nguyên liệu đầu vào
3.2.2.3. Quản lý tiền lương nhân viên
3.2.2.4. Tiết kiệm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
3.2.3. Giải pháp khác
3.2.3.1. Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên
3.2.3.2. Tăng cường áp dụng khoa học kĩ thuật trong quản lý
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với bộ, ban ngành chức năng liên quan
KẾT LUẬN
DANH MỤC THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan