[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao khả năng sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Hoa

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao khả năng sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Hoa
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp
1.1.1.2. Phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm tài sản lưu động
1.1.2.2. Đặc điểm của tài sản lưu động
1.1.2.3. Phân loại tài sản lưu động
1.1.2.4. Vai trò tài sản lưu động
1.1.2.5. Cấu thành tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.2. Khả năng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới khả năng sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT HOA
2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Giấy Việt Hoa
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty
2.1.1.1. Thông tin chung
2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.2.1. Khái quát về nghành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần giấy Việt Hoa
2.1.2.2. Quy trình hoạt động và sản xuất của Công ty Cổ phần giấy Việt Hoa
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần giấy Việt Hoa
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.4.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.4.2. Bảng cân đối kế toán qua các năm tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Hoa
2.2. Thực trạng sử dụng tài sản lưu động tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Hoa
2.2.1. Thực trạng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Hoa
2.2.2. Phân tích thực trạng khả năng sử dụng tài sản lưu động của công ty
2.2.2.1. Tình hình quản lý và sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Hoa
2.2.3. Khả năng sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Hoa
2.3. Đánh giá thực trạng khả năng sử dụng tài sản lưu động của công ty
2.3.1. Thành quả đạt được
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Những thuận lợi
2.3.4. Những khó khăn
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN GIẤY VIỆT HOA
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần giấy Việt Hoa
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Hoa
3.2.1. Quản lý vốn bằng tiền
3.2.2. Quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Quản lý phải thu khách hàng
3.2.4. Đối với việc huy động vốn
3.2.5. Đối với việc sử dụng vốn
3.2.6. Một số giải pháp khác nhằm nâng cao khả năng sử dụng tài sản lưu động
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng
3.3.3. Kiến nghị đối với công ty
KẾT LUẬN
DANH MỤC THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan