[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Quang Vinh Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Quang Vinh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp và nhiệm vụ của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh xây lắp
1.1.2. Nhiệm vụ của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các đơn vị xây lắp
1.2. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.3. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm trong xây lắp
1.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.5. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.5.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.5.2. Đối tượng tính giá thành
1.6. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.6.1. Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.6.2. Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.7. Phương pháp kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.7.1 Kiểm kê giá trị sản phẩm xây lắp dở dang cuối kì
1.7.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.7.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.8. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phương thức khoán gọn
1.8.1. Đặc điểm của phương thức khoán gọn
1.8.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương thức khoán gọn
1.9. Tổ chức sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.9.1. Hình thức kế toán Nhật kí chung
1.9.2. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH TNHH XD & DV TM QUANG MINH HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH XD & DV TM Quang Minh Hà Nội
2.1.1. Tổng quan về công ty TNHH XD & DV TM Quang Minh Hà Nội
2.1.2. Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của công ty TNHH XD & DV TM Quang Minh Hà Nội
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH XD & DV TM Quang Minh Hà Nội
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH XD & DV TM Quang Minh Hà Nội
2.2. Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của công ty TNHH XD & DV TM Quang Minh Hà Nội
2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí
2.2.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XD & DV TM QUANG MINH HÀ NỘI
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH XD & DVTM Quang Minh Hà Nội
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.2. Những hạn chế
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH XD & DV TM Quang Minh Hà Nội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan