[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Lam Uy

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Lam Uy
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất.
1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.2. Khái niệm, phân loại giá thành sản phẩm.
1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.2.2. Phân loại giá thành
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
2. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
2.3. Kế toán CPSX theo phương pháp kê khai thường xuyên
2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất chung
2.4. Kế toán CPSX theo phương pháp kiểm kê định kỳ
2.5. Phương pháp hạch toán thiệt hại trong sản xuất
2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.6.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính
2.6.2. Phương pháp tính giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính hoàn thành tương đương.
2.6.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức.
2.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
3. Các hình thức sổ kế toán sử dụng để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.1. Hình thức sổ nhật ký chung
3.2. Hình thức kế toán Nhật ký - sổ cái
3.3. Hình thức Nhật ký chứng từ
3.4. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP LAM UY
2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Lam Uy
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Lam Uy.
2.1.2. Đặc điểm sản xuất của công ty sản xuất sản phẩm của công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Lam Uy
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Lam Uy
2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Lam Uy
2.2. Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Lam Uy
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí
2.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
2.2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang.
2.2.3.2. Tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP LAM UY
3.1. Đánh giá về thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Lam Uy
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan