[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đại Kim

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đại Kim
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
1.1. Các vấn đề chung về tiền lương
1.1.1. Khái niệm tiền lương
1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương
1.1.3. Các hình thức trả lương
1.1.4. Các nguyên tắc, qui định về tiền lương
1.1.5. Quỹ tiền lương
1.2. Các khoản trích theo lương
1.2.1. Ý nghĩa các khoản trích theo lương
1.2.2. Bảo hiểm xã hội
1.2.3. Bảo hiểm y tế
1.2.4. Kinh phí công đoàn
1.2.5. Bảo hiểm thất nghiệp
1.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.3.1. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.3.2. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương
1.3.3. Kế toán tổng hợp tiền lương
1.3.4. Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương
1.3.5. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp
1.4. Tổ chức sổ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.4.1. Tổ chức sổ kế toán theo hình thức “Nhật ký chung”
1.4.2. Tổ chức sổ kế toán theo hình thức “Nhật ký - sổ cái”
1.4.3. Tổ chức sổ kế toán theo hình thức “Chứng từ ghi sổ”
1.4.4. Tổ chức sổ kế toán theo hình thức “Nhật ký chứng từ”
1.4.5. Tổ chức sổ kế toán theo hình thức “Kế toán trên máy vi tính”
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP ĐẠI KIM
2.1. Khái quát chung về công ty Cổ phần Đại Kim
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Đại Kim
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty Cổ phần Đại Kim
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần Đại Kim
2.2. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Đại Kim
2.2.1. Lao động và quản lý chất lượng lao động
2.2.2. Các hình thức tính lương và thanh toán cho người lao động
2.2.3. Cách tính trợ cấp bảo hiểm xã hội
2.2.4. Trình tự hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty CP Đại Kim
2.2.5. Trình tự hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty Cổ phần Đại Kim.
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP ĐẠI KIM
3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Đại Kim.
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Đại Kim.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan