[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động tại Công ty Cổ phần Đông Thành Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động tại Công ty Cổ phần Đông Thành Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG THÀNH HÀ NỘI
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG
1.1.1 Khái niệm, bản chất của tiền lương
1.1.2 Vai trò và ý nghĩa của tiền lương
1.1.3 Ý nghĩa, nhiệm vụ của hạch toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động
1.2. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
1.2.1 Hình thức trả lương theo sản phẩm
1.2.3 Hình thức trả lương khoán
1.3 QUỸ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG
1.3.1 Quỹ tiền lương
1.3.2 Các khoản phải trả người lao động
1.4 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG
1.4.1 Hạch toán công tác tiền lương
1.4.2 Hạch toán các khoản trích theo lương
1.5 CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC GHI SỔ KẾ TOÁN
1.5.1 Hình thức Nhật ký chung
1.5.2 Hình thức Nhật ký – Sổ cái
1.5.3 Hình thức Nhật ký – Chứng từ
1.5.4 Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.5.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG THÀNH HÀ NỘI
2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội
2.1.1 Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội
2.1.3 Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội
2.2 Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Đông Thành Hà Nội.
2.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chế độ kế toán áp dụng tại công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội
2.3.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán
2.3.3 Hình thức sổ kế toán
2.4 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội.
2.4.1 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty
2.4.2 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội
2.4.3 Quy trình sản xuất gạch Tuynel tại công ty
2.5 Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động tại công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội
2.5.1 Tình hình lao động tại công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội
2.5.2 Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động tại công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội
2.5.2.1 Công tác kế toán tiền lương tại bộ phận gián tiếp
2.5.2.2 Công tác hạch toán tiền lương tại bộ phận sản xuất
2.6 Hạch toán các khoản trích theo lương
2.7 Kế toán tổng hợp tiền lương
2.7.1 Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG THÀNH HÀ NỘI
3.1 Nhận xét chung về công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động tại công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Tồn tại cần khắc phục
3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động tại công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan