[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Nam Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Nam Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái quát chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất
1.1.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.4. Nhiệm vụ quản lý và kế toán chi phí, giá thành sản phẩm
1.2. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp
1.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.4. Kế toán chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì
1.3. Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì
1.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.4. Tổ chức sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.4.1. Sổ kế toán chi tiết
1.4.2. Hình thức số kế toán tổng hợp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Phương Nam Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại công ty TNHH Phương Nam Việt Nam
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất
2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất
2.3. Thực trạng tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Phương Nam Việt Nam
2.3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.3.2. Tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM VIỆT NAM
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Phương Nam Việt Nam
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế và nguyên nhân
3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Phương Nam Việt Nam
3.3. Giải pháp về quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Phương Nam Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan