[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thành Đông

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thành Đông
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.1. Những vấn đề chung về chi phí SX sản phẩm xây lắp
1.1.1.1. Khái niệm chi phí
1.1.1.2. Phân loại chi phí
1.1.2. Những vấn đề chung về giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.2.3. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm
1.2. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất
1.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp KKTX
1.2.2.1. Kế toán Chi phí NVL trực tiếp
1.2.2.2. Kế toán Chi phí NCTT
1.2.2.3. Kế toán Chi phí máy thi công
1.2.2.4. Kế toán Chi phí sản xuất chung
1.3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4. Đặc điểm kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm theo mô hình khoán trong doanh nghiệp xây lắp
1.4.1. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo mô hình tập trung
1.4.2. Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm xây lắp theo mô hình khoán phân tán
1.4.2.1. Đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng và không xác định kết quả kinh doanh riêng
1.4.2.2. Đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng và có xác định kết quả kinh doanh riêng
1.5. Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm trong các hình thức sổ kế toán
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THÀNH ĐÔNG
2.1. Tổng quan về công ty TNHH thương mại xây dựng Thành Đông
2.1.1. Giới thiệu về công ty TNHH thương mại xây dựng Thành Đông
2.1.2. Sự hình thành và phát triển của công ty TNHH thương mại xây dựng Thành Đông
2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
2.1.3.1. Sản phẩm xây lắp của công ty
2.1.3.2. Đặc điểm quy trình công nghệ của công ty
2.1.3.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và vận dụng chế độ kế toán
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại công ty TNHH thương mại xây dựng Thành Đông
2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3. Kế toán chi phí máy thi công
2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.3. Tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TMXD Thành Đông
2.3.1. Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ
2.3.2. Tính giá thành sản phẩm xây lắp
CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THÀNH ĐÔNG
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TMXD Thành Đông
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.2. Những tồn tại
3.2. Ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TMXD Thành Đông
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan